Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN zadaním kódu PIN (režim kódu WPS PIN)

Ak smerovač bezdrôtovej siete LAN podporuje režim kódu WPS PIN, môžete vytvoriť pripojenie registráciou kódu PIN vytvoreného v zariadení pre smerovač bezdrôtovej siete LAN. Použite počítač na registráciu kódu PIN.
Na pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN sú potrebné oprávnenia správcu.
Požadované prípravy
Prejdite k smerovaču bezdrôtovej siete LAN z počítača a umožnite registráciu kódu WPS PIN.
* Podrobné informácie o registrácii kódu WPS PIN nájdete v príručke k vášmu smerovaču bezdrôtovej siete LAN.
1
Na ovládacom paneli vyberte položku [Ponuka] v časti [Domov] a stlačte tlačidlo . Obrazovka [Domov]
2
Stlačte [Predvoľby  [Sieť]  [Nastavenia bezdrôtovej siete LAN] .
Zobrazí sa obrazovka [Vybrať sieť].
Ak sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, zadajte ID a kód PIN správcu systému a potom stlačte tlačidlo [<Prihlásiť sa>] . ID a kód PIN správcu systému
Keď sa zobrazí hlásenie [Povoliť bezdrôtovú sieť LAN?], vyberte možnosť [Áno] a stlačte tlačidlo .
Keď sa zobrazí hlásenie [Nemožno nájsť prístupový bod.], stlačte tlačidlo .
3
Vyberte položku [Ďalšie pripojenia] a stlačte .
4
Vyberte položku [Režim kódu WPS PIN] a stlačte .
Vygeneruje sa kód PIN.
Keď sa táto obrazovka zobrazí, musíte zaregistrovať kód WPS PIN pre smerovač bezdrôtovej siete LAN do 10 minút.
5
Prejdite k smerovaču bezdrôtovej siete LAN z počítača a zaregistrujte kód WPS PIN pre smerovač.
6
Keď sa na ovládacom paneli zobrazí hlásenie [Pripojené.], stlačte tlačidlo .
Keď je zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti LAN, zobrazí sa [] na obrazovke [Domov].
7
Počkajte niekoľko minút.
Počkajte niekoľko minút. IP adresa sa predvolene nastaví automaticky.
Ak chcete použiť konkrétnu adresu IP, nastavte ju manuálne.
Nastavenie IPv4 adries
Nastavenie IPv6 adries
Ak sa počas prevádzky zobrazí chybové hlásenie a nie je možné vytvoriť spojenie
Stlačte tlačidlo a zopakujte postup od kroku 3.
99R4-013