Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN

Pripojte počítač k zariadeniu prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (prístupový bod).
Typ pripojenia a bezpečnostné štandardy sa môžu líšiť v závislosti od vášho smerovača bezdrôtovej siete LAN. Skontrolujte, či smerovač bezdrôtovej siete LAN a zariadenie podporujú typ pripojenia a bezpečnostný štandard, potom obnovte pripojenie podľa typu pripojenia.
V závislosti od typu pripojenia musíte zadať údaje smerovača bezdrôtovej siete LAN.
Prepojenie s bezpečným sieťovým prostredím
Rádiové vlny používané na bezdrôtovú komunikáciu môžu siahať za múry a iné prekážky v určitom dosahu. Preto môže pripojenie zariadenia k sieti bez riadnych bezpečnostných opatrení viesť k úniku osobných údajov a iných informácií tretím stranám. Pripojte zariadenie k bezdrôtovej sieti LAN na vlastné riziko a zodpovednosť. Ochrana siete
Zníženie spotreby energie
Keď je povolený režim úspory energie, zariadenie pravidelne prechádza do stavu úspory energie podľa signálu prenášaného smerovačom bezdrôtovej siete LAN. [Režim úspory energie]

Kontrola typov pripojenia a bezpečnostných štandardov podporovaných zariadením

Typ pripojenia

Pripojenie uskutočnite pomocou typu podporovaného svojím smerovačom bezdrôtovej siete LAN. Ak chcete podrobne určiť spôsob overovania, šifrovania či inú bezpečnostnú metódu, použite na pripojenie manuálny spôsob nastavenia.
Zariadenie podporuje tieto typy pripojenia:
Režim stlačenia tlačidla (WPS)
Ak má smerovač bezdrôtovej siete LAN na balení symbol znázornený vyššie alebo tlačidlo zariadenia, môžete sa jednoducho pripojiť stlačením tlačidla.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN pomocou tlačidla na smerovači (režim stlačenia tlačidla)
Režim kódu WPS PIN
Ak používate smerovač WPS, ktorý nepodporuje režim stlačenia tlačidla, zadajte PIN kód potrebný na pripojenie.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN zadaním kódu PIN (režim kódu WPS PIN)
* Ak je smerovač bezdrôtovej siete LAN nastavený na overovanie WEP, nemusí byť možné nastaviť pripojenie pomocou WPS. V tomto prípade použite na pripojenie manuálny spôsob nastavenia.
Spôsob nastavenia prístupového bodu
Vyhľadajte smerovač bezdrôtovej siete LAN zo zariadenia a pripojte ho zadaním sieťového kľúča manuálnym spôsobom.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN vyhľadaním smerovača (nastavenie prístupového bodu)
Ak zariadenie pripojíte prostredníctvom nastavenia prístupového bodu, nastavia sa tieto spôsoby overovania a šifrovania:
Spôsob overovania WEP: Otvorený systém
Šifrovanie pre WPA/WPA2: AES-CCMP alebo TKIP sa nastaví automaticky podľa zvoleného smerovača bezdrôtovej siete LAN.
Ak chcete určiť iný spôsob overovania a šifrovania, použite na pripojenie manuálne nastavenie.
Manuálny spôsob nastavenia
Okrem SSID a sieťového kľúča zadajte manuálne všetky nastavenia bezdrôtovej siete LAN, ako sú metódy overovania a šifrovania na pripojenie.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN nastavením podrobností (metóda manuálneho nastavenia)

Bezpečnostné štandardy

Bezdrôtová sieť LAN zariadenia podporuje bezpečnostné štandardy nižšie. Podrobnosti o tom, či váš smerovač bezdrôtovej siete LAN podporuje tieto štandardy, nájdete na smerovači bezdrôtovej siete LAN, prípadne môžete kontaktovať výrobcu.
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP

Údaje o smerovači bezdrôtovej siete LAN potrebné na pripojenie

Pri pripájaní sa pomocou metódy nastavenia prístupového bodu alebo manuálneho spôsob nastavenia musíte nastaviť údaje nižšie.
Tieto údaje sú uvedené na hlavnej jednotke smerovača bezdrôtovej siete LAN. Podrobné informácie nájdete v príručke ku smerovaču bezdrôtovej siete LAN, prípadne kontaktujte výrobcu.
SSID
Je to názov používaný na identifikáciu smerovača bezdrôtovej siete LAN. Môže byť uvedený ako názov prístupového bodu alebo názov siete.
Sieťový kľúč
Je to kľúčové slovo používané na šifrovanie údajov alebo heslo používané na overovanie siete. Môže byť uvedené ako šifrovací kľúč, kľúč WEP, prístupová fráza WPA/WPA2, alebo vopred zdieľaný kľúč (PSK).
Bezpečnostné štandardy
Vyžadujú sa pri pripájaní sa manuálnym spôsobom nastavenia. Skontrolujte nasledovné údaje:
Bezpečnostné štandardy
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP
Spôsob overovania WEP
Otvorený systém
Zdieľaný kľúč
Šifrovanie pre WPA/WPA2
TKIP
AES-CCMP
Overenie IEEE 802.1X
99R4-011