כיבוי המכשיר

לכיבוי המכשיר, לחץ על מתג ההפעלה בחזית. תוכל להשתמש במאפיין זה כדי לכבות את המכשיר באופן אוטומטי כעבור פרק זמן מסוים אם לא מבוצעות פעולות כלשהן.
כיבוי המכשיר מוחק את כל הנתונים הממתינים להדפסה.

כיבוי המכשיר באמצעות מתג ההפעלה

1
לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי.
לוח ההפעלה נכבה, והחשמל נכבה.
ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שהמכשיר יכבה. אפשר לנתק את כבל החשמל רק לאחר הכיבוי.
הפעלת המכונה שוב
המתן לפחות 10 שניות לאחר הכיבוי לפני הפעלת המכשיר.

הגדרת כיבוי אוטומטי של המכשיר

סעיף זה מתאר כיצד להגדיר את ההגדרות באמצעות ממשק משתמש מרוחק במחשב.
בלוח ההפעלה, בחר [Menu] במסך [Home], ולאחר מכן בחר [Preferences] כדי להגדיר את ההגדרות. [Auto Shutdown Time]
נדרשות הרשאות מנהל.
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
לחץ על [Timer Settings]‏ [Edit].
מסך [Edit Timer Settings] מוצג.
4
בחר את תיבת הסימון [Use Auto Shutdown Time].
5
ב- [Set Time], בחר את הזמן עד לכיבוי המכונה.
6
לחץ על [OK].
ההגדרות מוחלות.
7
הכנס לממשק משתמש מרוחק.
99LU-01U