רישום המכשיר במחשב

רשום את המכשיר, הרשום ב-Azure Active Directory, למחשב שישמש עבור הדפסה אוניברסלית.
הכנות דרושות
רשום את המכשיר ב-Azure Active Directory. רישום המכשיר ב-Azure Active Directory
1
לחץ על [] (Start)‏ [] (Settings)‏ [Accounts].
מסך [Your info] מוצג.
2
לחץ על [גישה לחשבון עבודה או בית ספר]‏ [התחבר].
3
פעל בהתאם להנחיות המופיעות במסך כדי להתחבר אל חשבון Microsoft 365.
4
לחץ על [בית]‏ [התקנים]‏  [מדפסות וסורקים].
מסך [מדפסות וסורקים] מוצג.
5
לחץ על [הוסף מדפסת או סורק].
מסך ההדפסה מוצג.
6
בחר במכשיר ולחץ על [הוסף התקן].
המכשיר נרשם במחשב.
בעת שימוש בשרת Proxy
כדי להשתמש בהדפסה אוניברסלית דרך שרת Proxy, עליך לקבוע גם את תצורת הגדרות Proxy בכל מחשב. לפרטים, פנה למנהל הרשת.
99LU-02W