הגדרת שרת הדפסה

באמצעות הגדרת שרת הדפסה ברשת, ניתן להאיץ את פעולות ההדפסה במחשב, ובכך להפחית את העומס על המחשב.
ב-Windows, באפשרותך להתקין מנהל מדפסת דרך שרת ההדפסה, כדי לחסוך לך את הטרחה של הורדת מנהל מדפסת לכל מחשב ברשת או באמצעות CD/DVD-ROM.
כדי להגדיר שרת הדפסה, יש לאפשר לשרת להדפיס מהמכשיר ולאחר מכן להגדיר את שיתוף המדפסת.
לשימוש בשרת הדפסה בסביבת דומיין, היעזר במנהל הרשת שלך.

הגדרת שרת ההדפסה להדפסה מהמכשיר

התקן את מנהל המדפסת למחשב שיהווה שרת הדפסה והגדר את ההגדרות בהתאם לסביבת השימוש שלך. הכנה להדפסה ממחשב

קביעת הגדרות עבור שיתוף המדפסת

הגדר את הגדרות שיתוף המדפסת במחשב שיהווה שרת הדפסה כך שמחשבים אחרים ברשת יוכלו להשתמש בשרת זה.

בעת שימוש ב-Windows

נדרשות הרשאות מנהל במחשב שיהווה שרת הדפסה.
הכנות דרושות
בדוק את מערכת ההפעלה (32 סיביות או 64 סיביות) של המחשב שיהווה שרת הדפסה ואת מערכת ההפעלה של המחשב שישתמש בשרת ההדפסה (הלקוח). צפייה במידע המערכת של המחשב
1
התחבר למחשב שיהווה שרת ההדפסה באמצעות חשבון מנהל מערכת.
2
לחץ על [] (Start)‏ [] (Settings)‏ [התקנים]‏ [מדפסות וסורקים].
מסך [מדפסות וסורקים] מוצג.
3
לחץ על מנהל ההתקן של מדפסת המכשיר [Manage]‏ [מאפייני מדפסת].
מסך מאפייני מנהל ההתקן של המדפסת מוצג.
4
בלשונית ה- [שיתוף] בחר בתיבת הסימון [שתף מדפסת זו] והזן שם משותף.
5
התקן מנהל התקן נוסף, לפי הצורך.
אם למחשב הלקוח יש מערכת הפעלה (32 סיביות או 64 סיביות) השונה מזו של שרת ההדפסה, יש להתקין מנהל התקן נוסף.
6
לחץ על [אישור].
ההגדרות מוחלות.

בעת שימוש ב-macOS

1
לחץ על []‏ [העדפות המערכת]‏ [שיתוף].
מסך [שיתוף] מוצג.
2
בחר את תיבת הסימון [שיתוף מדפסת].
3
ב-[מדפסות], בחר את תיבת הסימון של המכשיר.
4
הגבל את המשתמשים שיכולים להשתמש בשרת ההדפסה, לפי הצורך.
כברירת מחדל, כל המשתמשים יכולים להשתמש בשרת ההדפסה.
כדי לאפשר למשתמשים ספציפיים להשתמש בשרת ההדפסה, לחץ על [+] תחת [משתמשים] ובחר את המשתמשים שיכולים להשתמש בשרת ההדפסה.
5
סגור את מסך ה-[שיתוף].
ההגדרות מוחלות.
99LU-02R