[Print Settings]

הגדר את ההגדרות להדפסה.
* ערכים בטקסט אדום מודגש הם הגדרות ברירת המחדל עבור כל פריט.

[Auto Delete Suspended Jobs]

[Menu]‏ [Function Settings]‏ [Common]‏ [Print Settings]
ציין אם למחוק אוטומטית את עבודת ההדפסה כאשר מתרחשת שגיאה וההדפסה נעצרת.
אם תגדיר מחיקה אוטומטית, תוכל גם להגדיר את הזמן לפני מחיקת העבודה.
[Off]
[On]
0 עד 5 עד 240 (min.)
99LU-05H