הגדרת הרשת

כדי להפעיל את המכשיר ממחשב או להתחבר לשרת, עליך לחבר את המכשיר לרשת.
השתמש בתהליך שלהלן כדי לחבר את המכשיר לרשת ולהגדיר את הגדרות המכשיר בהתאם לסביבת הרשת.
נדרשות הרשאות מנהל כדי להגדיר את הרשת.
חיבור המכשיר לרשת ללא אמצעי אבטחה מתאימים עלול להביא לדליפת מידע מהמכשיר לצדדים שלישיים. הגנה על הרשת

הכנה להגדירת הרשת

ספק כבל רשת ונתב בהתאם לסביבת השימוש של המכשיר.
בדוק את המידע על סביבת הרשת המשמשת את המכשיר ואת הגדרות הרשת הנדרשות. לפרטים, פנה למנהל הרשת.
בדוק שהמחשב והנתב שישמשו ברשת מחוברים כהלכה והשלם את הגדרות הרשת. לפרטים על שיטת החיבור, עיין במדריכים של המכשירים או פנה ליצרן.

נוהל הגדרות רשת

שלב 1
בחר אם להשתמש ב-LAN קווי או אלחוטי ולהתחבר לרשת.
כדי להתחבר לרשת LAN קווית
כדי להתחבר לרשת LAN אלחוטית
שלב 2
הגדר את כתובת ה-IP.
כברירת מחדל, כאשר המכשיר מתחבר לרשת LAN קווית או אלחוטית, כתובת IP מתקבלת באופן אוטומטי ומוגדרת למכשיר.
כדי להשתמש בכתובת IP ספציפית, הגדר זאת באופן ידני.
הגדרת כתובות IPv4
הגדרת כתובות IPv6
* בעת הגדרת כתובת IP באופן ידני, אינך יכול להשתמש בלוח ההפעלה כדי להגדיר כמה הגדרות כתובת IPv6. מומלץ להשתמש בלוח ההפעלה כדי להגדיר את כתובת ה-IPv4, ולאחר מכן להשתמש בממשק משתמש מרוחק כדי להגדיר את כתובת ה-IPv6.
שלב 3
הגדר את הגדרות המכשיר בהתאם לסביבת הרשת, לפי הצורך.
* לא ניתן להשתמש בלוח ההפעלה כדי להגדיר חלק מההגדרות. מומלץ להגדיר את ההגדרות באמצעות ממשק משתמש מרוחק בשלב 3

בודק לאחר קביעת תצורת הגדרות הרשת

בדוק שהמכשיר מחובר כהלכה לרשת.
בדוק את כתובת ה-IP וכתובת ה-MAC של המכשיר ומידע אחר, לפי הצורך.
בדיקת מצב הרשת וההגדרות
99LU-00X