آماده‌سازی و جهت بارگذاری پاکت‌های نامه

از آنجایی که پاکت‌های نامه شکل و ضخامت متفاوتی نسبت به کاغذ معمولی دارند، قبل از بارگذاری باید پاکت‌های نامه آماده‌سازی شوند.
فقط در طرف روی پاکت‌های نامه (طرف بدون چسب) می‌توان چاپ کرد. هنگام بارگذاری پاکت‌های نامه، به جهت و سمتی که رو به بالا است توجه کنید.
برای اطلاع از فرآیند کلی بارگذاری پاکت‌های نامه، بخش‌های زیر را مشاهده کنید:
بارگذاری کاغذ درون کشوی کاغذ

آماده‌سازی پیش از بارگذاری پاکت‌های نامه

پاکت‌ها را صرف نظر از تعداد پاکت‌هایی که قرار است بارگذاری شوند تراز کنید.
1
در پاکت نامه را ببندید.
2
آن‌ها را صاف کنید تا هوای باقیمانده خارج شود و مطمئن شوید لبه‌ها محکم فشار داده شوند.
3
گوشه‌های سفت پاکت‌های نامه را باز و تاخوردگی پاکت‌ها را صاف کنید.
4
لبه‌های پاکت‌ها را روی یک سطح صاف تراز کنید.
پاکت‌های نامه آماده بارگذاری هستند.

جهت پاکت‌های نامه

پاکت‌های نامه No. 10 (COM10)،‏ Monarch،‏ ISO-C5، یا DL را در جهت عمودی و طوری که طرف رو (طرف بدون چسب) به سمت بالا و سمت بلند پاکت‌ها موازی با سمت بلند کشوی کاغذ باشد بارگذاری کنید. پاکت‌های نامه را طوری بارگذاری کنید که درهای پاکت نامه بسته باشد و در سمت چپ قرار داشته باشند.
99LS-028