جهت بارگذاری کاغذ آرم‌دار

هنگام بارگذاری کاغذ حاوی آرم، به جهت و سمتی که رو به بالا است توجه کنید.
به‌طور پیش‌فرض، جهت قرار گرفتن کاغذ و سمتی که می‌خواهید روی آن چاپ کنید، بسته به اینکه می‌خواهید در یک یا هر دو طرف آن چاپ کنید متفاوت است.
برای اطلاع از فرآیند کلی بارگذاری کاغذ، بخش‌های زیر را مشاهده کنید:
بارگذاری کاغذ درون کشوی کاغذ
می‌توانید پیکربندی را طوری تنظیم کنید که جهت قرار گرفتن کاغذ و سمتی که می‌خواهید روی آن چاپ کنید، بسته به اینکه می‌خواهید در یک یا هر دو طرف آن چاپ کنید تغییر نکند. اگر این تنظیم پیکربندی شده است، کاغذ را با استفاده از روش چاپ دو طرفه بارگذاری کنید. [Switch Paper Feed Method]

چاپ روی یک طرف کاغذ آرم‌دار

کاغذ را طوری بارگذاری کنید که سمت حاوی آرم (سمت چاپ) به طرف بالا باشد.
کاغذ آرم‌دار در جهت عمودی
کاغذ آرم‌دار در جهت افقی


چاپ روی هر دو طرف کاغذ آرم‌دار

کاغذ را طوری بارگذاری کنید که طرف آرم (طرفی که باید ابتدا چاپ شود) رو به پایین باشد.
کاغذ آرم‌دار در جهت عمودی
کاغذ آرم‌دار در جهت افقی
99LS-029