مشخصات عملکرد امنیتی و مدیریتی

دیوار آتش

حداکثر 16 آدرس IP (یا محدوده آدرس IP) را می‌توان برای هر دو IPv4 و IPv6 تعیین کرد.
حداکثر 32 آدرس MAC را می‌‌توان تعیین کرد.

کلیدها و گواهی‌ها

کلیدها و گواهی‌های زیر پشتیبانی می‌شوند:

کلید خود ساخته و گواهی خود امضا یا CSR

الگوریتم کلید عمومی (و طول کلید)
RSA (512 بیت، 1024 بیت، 2048 بیت، 4096 بیت)
ECDSA (P256، ‏P384، ‏P521)
الگوریتم امضای گواهی
RSA: SHA-256، ‏SHA-384‎‏*1، ‏SHA-512‎‏*1
ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512
‎‏*1SHA384-RSA و SHA512-RSA تنها زمانی موجودند که طول کلید RSA ‏1024 بیت یا بیشتر باشد.

کلید و گواهی یا گواهی CA برای نصب

فرمت
کلید
PKCS#12‎‏*1
گواهی CA
فرمت X.509 DER/فرمت PEM
پسوند فایل
کلید
".p12" یا ".pfx"
گواهی CA
".cer" یا ".pem"
الگوریتم کلید عمومی (و طول کلید)
RSA (512 بیت، 1024 بیت، 2048 بیت، 4096 بیت)
ECDSA (P256، ‏P384، ‏P521)
الگوریتم امضای گواهی
RSA: SHA-256، ‏SHA-384‎‏*2، ‏SHA-512‎‏*2
ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512
‎‏*1 الزامات گواهی مندرج در کلید مطابق با گواهی‌های CA است.
‎‏*2 SHA384-RSA و SHA512-RSA تنها زمانی موجودند که طول کلید RSA ‏1024 بیت یا بیشتر باشد.
دستگاه استفاده از لیست لغو گواهی (CRL) را پشتیبانی نمی‌کند.

تعریف "رمزگذاری ضعیف"

در صورت تنظیم [Prohibit Use of Weak Encryption] در [Encryption Settings] روی [On]، استفاده از الگوریتم‌های زیر ممنوع می‌شود. [Encryption Settings]
هش
MD4, MD5, SHA-1
HMAC
HMAC-MD5
رمزگذاری کلید مشترک
RC2, RC4, DES
رمزگذاری کلید عمومی
رمزگذاری RSA (512 بیت/1024 بیت)
امضای RSA (512 بیت/1024 بیت)
DSA (512 بیت/1024 بیت)
DH (512 بیت/1024 بیت)
حتی زمانی که [Prohibit Key/Cert. with Weak Encryption] در [Encryption Settings] روی [On] تنظیم باشد، الگوریتم هش SHA-1، که برای ثبت یک گواهی ریشه استفاده می‌شود، قابل استفاده است.

TLS

ترکیب‌های نسخه TLS و الگوریتم زیر قابل استفاده هستند:
: قابل استفاده     : غیرقابل استفاده
الگوریتم
نسخه TLS
TLS 1.3
TLS 1.2
TLS 1.1
TLS 1.0
الگوریتم رمزگذاری
AES-CBC (256 بیت)
AES-CBC (128 بیت)
AES-GCM (256 بیت)
AES-GCM (128 بیت)
‏3DES-CBC‎
CHACHA20-POLY1305
الگوریتم تبادل کلید
RSA
ECDHE
X25519
الگوریتم امضا
RSA
ECDSA
الگوریتم HMAC
SHA1
SHA256
SHA384
99LS-00J