مشاهده وضعیت و گزارش کار چاپ

پردازش‌های انجام شده توسط دستگاه، از جمله عملیات چاپ، به عنوان کار مدیریت می‌شوند. با بررسی وضعیت و گزارش کارها، می‌توانید صحیح بودن کار چاپ و دلیل خطاهای رخ داده را بررسی کنید.
* اگر گزارش به نحوی تنظیم شده که نشان داده نشود، فقط می‌توانید وضعیت کار چاپ را بررسی کنید. [Display Job Log]
این بخش نحوه مشاهده این اطلاعات با استفاده از پنل عملیات را شرح می‌دهد.
شما همچنین می‌توانید این اطلاعات را با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از یک رایانه بررسی کنید. بررسی میزان استفاده و گزارش‌ها با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
1
در پنل عملیات، در صفحه [ Home] ‏[Status Monitor] را فشار دهید . صفحه [Home]
صفحه [Status Monitor] نمایش داده می‌شود.
2
[Print Job] را انتخاب کنید، را فشار دهید.
3
گزارش و وضعیت کار چاپ را بررسی کنید.
مشاهده وضعیت کار چاپ
1
[Job Status] را انتخاب کنید، را فشار دهید.
2
یک کار را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید و را فشار دهید.
جزئیات کار نمایش داده می‌شوند.
3
مشاهده نام فایل، نام کاربر و اطلاعات دیگر.
بسته به نوع نویسه استفاده شده، ممکن است نام فایل و نام کاربر به‌درستی نمایش داده نشوند.
مشاهده گزارش کار چاپ
1
[Job Log] را انتخاب کنید، را فشار دهید.
2
یک کار را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید و را فشار دهید.
جزئیات کار نمایش داده می‌شوند.
3
مشاهده نام فایل، نام کاربر و اطلاعات دیگر.
بسته به نوع نویسه استفاده شده، ممکن است نام فایل و نام کاربر به‌درستی نمایش داده نشوند.
اگر گزارش چاپ، اطلاعات خطا را نمایش می‌دهد
چاپ لغو شده است یا خطایی رخ داده است.
در صورتی که یک عدد سه رقمی که در ابتدای آن "#" وجود دارد (کد خطا) نمایش داده شد، می‌توانید دلیل و راه‌حل این خطا را با استفاده از کد خطا بررسی کنید. کد خطایی نمایش داده می‌شود
99LS-032