پیکربندی درگاه چاپگر (Windows)

در صورتی که آدرس IP دستگاه تغییر کند یا چاپگر در Windows اضافه شود، ممکن است نتوانید از طریق یک رایانه چاپ کنید. در چنین موردی، از درایور چاپگر برای افزودن یک درگاه جدید استفاده کنید.
علاوه بر این، زمانی که شماره درگاه درایور چاپگر با تنظیمات دستگاه متفاوت باشد، نمی‌توانید از رایانه چاپ کنید. در چنین موردی، تنظیمات درایور چاپگر را تغییر دهید تا با تنظیمات دستگاه منطبق شوند.

افزودن یک درگاه

امتیازات سرپرست برای هر رایانه لازم است.
مقدمات ضروری
اطلاعات آدرس IP یا نام DNS (نام میزبان) دستگاه را آماده کنید و آن را در دسترس خود نگه دارید. بررسی وضعیت شبکه و تنظیمات
1
با استفاده از حساب سرپرست وارد رایانه شوید.
2
روی [] (Start)‏ [] (Settings)‏ [دستگاه ها]‏ [چاپگرها و اسکنرها] کلیک کنید.
صفحه [چاپگرها و اسکنرها] نمایش داده می‌شود.
3
روی درایور چاپگر این دستگاه کلیک کنید [Manage]‏ [ویژگی های چاپگر].
صفحه مشخصات درایور چاپگر نمایش داده می‌شود.
4
در زبانه [درگاه ها]، روی [افزودن درگاه] کلیک کنید.
صفحه [درگاه های چاپگر] نمایش داده می‌شود.
5
درگاه جدیدی اضافه کنید.
1
[درگاه TCP/IP استاندارد] را انتخاب و روی [درگاه جدید] کلیک کنید.
صفحه [Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard] نمایش داده می‌شود.
2
روی [بعد] کلیک کنید.
3
آدرس IP یا نام DNS (نام میزبان) دستگاه را وارد کنید و روی [بعد] کلیک کنید.
نام درگاه به‌طور خودکار وارد می‌شود، بنابراین در صورت نیاز آن را تغییر دهید.
وقتی [Additional port information required] ظاهر می‌شود
با دنبال کردن دستور‌العمل‌های روی صفحه، اقدام مناسب را انجام دهید. برای تنظیم [نوع دستگاه]،‏ گزینه [Canon Network Printing Device with P9100] را در [استاندارد] انتخاب کنید.
6
روی [پایان] کلیک کنید.
درگاه جدیدی اضافه می‌شود و صفحه [درگاه های چاپگر] نمایش داده می‌شود.
7
روی [بستن]‏ [بستن] کلیک کنید.

تغییر نوع و شماره درگاه

اگر دستگاه طوری پیکربندی شده باشد که از LPD یا RAW استفاده نکند، باید نوع درگاه رایانه را به پروتکل قابل استفاده در دستگاه تغییر دهید.
اگر شماره درگاه LPD یا RAW تغییر کرده باشد، ممکن است لازم باشد تنظیمات رایانه تغییر کند تا با تنظیمات دستگاه مطابقت داشته باشد.
* برای درگاه‌های WSD نیازی به تغییر نوع یا شماره درگاه رایانه ندارید.
امتیازات سرپرست برای هر رایانه لازم است.
1
با استفاده از حساب سرپرست وارد رایانه شوید.
2
روی [] (Start)‏ [] (Settings)‏ [دستگاه ها]‏ [چاپگرها و اسکنرها] کلیک کنید.
صفحه [چاپگرها و اسکنرها] نمایش داده می‌شود.
3
روی درایور چاپگر این دستگاه کلیک کنید [Manage]‏ [ویژگی های چاپگر].
صفحه مشخصات درایور چاپگر نمایش داده می‌شود.
4
در زبانه [درگاه ها]، روی [پیکربندی درگاه] کلیک کنید.
صفحه [پیکربندی درگاه] یا صفحه [Configure Standard TCP/IP Port Monitor] نمایش داده می‌شود.
5
نوع و شماره درگاه را تنظیم کنید.
در [نوع پروتکل]، گزینه [Raw] یا [LPR] را انتخاب کنید.
وقتی [Raw] انتخاب شده است، شماره درگاه را تغییر دهید.
وقتی [LPR] انتخاب شده است، "Ip" مربوط به [نام صف] را وارد کنید.
6
روی [تأیید]‏ [بستن] کلیک کنید.
تنظیمات اعمال شده‌اند.
99LS-02L