غیرفعال کردن ارتباط HTTP

زمانی که فقط از اتصال USB استفاده می‌کنید یا وقتی که از عملکردهایی که به ارتباط HTTP نیاز دارند، مانند Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، چاپ WSD و AirPrint استفاده نمی‌کنید، توصیه می‌شود که ارتباط HTTP را غیرفعال کنید.
این بخش نحوه پیکربندی تنظیمات با استفاده از پنل عملیات را شرح می‌دهد.
شما همچنین می‌توانید این تنظیمات را با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از رایانه پیکربندی کنید. (Remote UI) مدیریت دستگاه از طریق رایانه
امتیازات سرپرست لازم است.
1
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب کنید و را فشار دهید. صفحه [Home]
2
[Preferences]‏ [Network]‏ [TCP/IP Settings]‏ [Use HTTP]‏ را فشار دهید.
صفحه [Use HTTP] نمایش داده می‌شود.
اگر صفحه ورود به سیستم نمایان شد، "شناسه و پین مدیر سیستم" را وارد کنید و سپس [<Log In>]‏  را فشار دهید. شناسه و پین مدیر سیستم
3
[Off]‏ [Yes]‏ را فشار دهید.
99LS-049