جلوگیری از استفاده غیرمجاز

این دستگاه تنظیمات مختلفی برای تضمین مدیریت و عملیات مؤثر ارائه می‌دهد. در حالی که این اطلاعات و تنظیمات باعث راحتی کار می‌شوند، در صورتی که آن‌ها توسط همه قابل دسترس باشند، می‌توانند به لو رفتن اطلاعات و مشکلات امنیتی دیگر نیز بی‌انجامند.
برای اطمینان از استفاده ایمن از دستگاه، می‌توانید اقداماتی برای محدودسازی دسترسی و غیرفعال کردن عملکردها، بسته به وضعیت استفاده از عملکرد انجام دهید.
محدودسازی دسترسی به اطلاعات و تنظیمات
محدودسازی کاربران و عملیاتی که به اطلاعات و تنظیمات موجود در دستگاه دسترسی دارند، می‌تواند به جلوگیری از استفاده غیرمجاز و محافظت از اطلاعات محرمانه کمک کند.
محدودسازی استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
محدودسازی استفاده از دستگاه همراه
غیرفعال کردن عملکردهایی که استفاده نمی‌شوند
شما می‌توانید برای جلوگیری از اختلال بیرونی، عملکردهایی که استفاده نمی‌شوند را غیرفعال کنید.
جلوگیری از اتصال به رایانه از طریق درگاه USB
پیکربندی LPD، ‏RAW یا WSD
غیرفعال کردن ارتباط HTTP

همچنین رجوع کنید به

برای اطلاع از جزئیات حساب مدیر، موارد زیر را مشاهده کنید.
تنظیم شناسه بخش و پین برای سرپرست
99LS-044