[Adjustment/Maintenance]

برای تنظیم کیفیت چاپ و هنگام تمیز کردن دستگاه، از این تنظیم استفاده کنید.

[Adjust Image Quality]

[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]
از این تنظیمات برای تنظیم کیفیت تصویر یا موقعیت چاپ و همچنین برای پردازش ویژه متناسب با کاغذ، استفاده کنید.
[Adjust Image Quality]

[Maintenance]

[Menu]‏ [Adjustment/Maintenance]
تعمیر و نگهداری را برای تمیز کردن دستگاه انجام دهید.
[Maintenance]
99LS-057