Ενεργοποίηση της συσκευής

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας στην μπροστινή πλευρά.
1
Βεβαιωθείτε ότι το φις του καλωδίου ρεύματος έχει εισαχθεί στην πρίζα.
2
Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας.
Η οθόνη εκκίνησης εμφανίζεται στον πίνακα λειτουργίας.
99LL-01S