Απευθείας σύνδεση φορητής συσκευής στη συσκευή μέσω (άμεση σύνδεση)

Συνδέστε μια φορητή συσκευή απευθείας στη συσκευή μέσω Wi-Fi. Μπορείτε να τη συνδέσετε απευθείας στη συσκευή χωρίς να χρησιμοποιήσετε δρομολογητή ασύρματου LAN. Πρέπει να συνδέετε μη αυτόματα τη φορητή συσκευή κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Για να συνδέσετε απευθείας τη φορητή συσκευή, χρησιμοποιήστε τον πίνακα λειτουργίας για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής και κατόπιν αναζητήστε τη από τη φορητή συσκευή. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το κλειδί δικτύου, για να συνδέσετε τη φορητή συσκευή στη συσκευή.
Από προεπιλογή, μόνο μία φορητή συσκευή μπορεί να είναι άμεσα συνδεδεμένη στη συσκευή κάθε φορά. Ο ορισμός ενός σταθερού SSID και ενός κλειδιού δικτύου σάς δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε ταυτόχρονα έως πέντε φορητές συσκευές.
Απαιτούμενες προετοιμασίες
Κάντε προετοιμασίες, όπως την ενεργοποίηση της λειτουργίας άμεσης σύνδεσης στη συσκευή. Προετοιμασίες για άμεση σύνδεση
1
Στον πίνακα λειτουργίας, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και πατήστε [Πύλη για φορ. συσκ.] . Οθόνη [Αρχική]
Εμφανίζεται η οθόνη [Πύλη για φορ. συσκ.].
2
Επιλέξτε [<Σύνδεση>] και πατήστε .
Η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής για άμεση σύνδεση.
Μέσα σε 5 λεπτά μετά το πάτημα της επιλογής [<Σύνδεση>], πρέπει να συνδεθείτε απευθείας με τη φορητή συσκευή.
Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα, όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Σύνδ από επιθ συσκευή.]. Πατήστε και προχωρήστε στο βήμα 3.
Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Προσεγγίστηκε ο μέγιστος αριθμός ασύρματων συσκευών που έχουν συνδεθεί μέσω Άμεσης Σύνδεσης.], δεν μπορείτε να συνδέσετε μια νέα φορητή συσκευή, μέχρι να αποσυνδεθεί κάποια άλλη φορητή συσκευή. Για να αποσυνδέσετε μια συνδεδεμένη φορητή συσκευή, πατήστε  [<Αποσύνδεση>] .
* Από προεπιλογή, μόνο μία φορητή συσκευή μπορεί να είναι άμεσα συνδεδεμένη στη συσκευή κάθε φορά.
3
Συνδέστε απευθείας τη φορητή συσκευή.
1
Ελέγξτε το SSID και το κλειδί δικτύου της συσκευής που εμφανίζονται στην οθόνη του πίνακα λειτουργίας.
2
Στις ρυθμίσεις Wi-Fi της φορητής συσκευής, επιλέξτε το SSID της συσκευής και εισαγάγετε το κλειδί δικτύου.
Εμφανίζεται και πάλι η οθόνη [Πύλη για φορ. συσκ.].
Από προεπιλογή, μόνο μία φορητή συσκευή μπορεί να είναι άμεσα συνδεδεμένη στη συσκευή κάθε φορά. Το μήνυμα [Προσεγγίστηκε ο μέγιστος αριθμός ασύρματων συσκευών που έχουν συνδεθεί μέσω Άμεσης Σύνδεσης.] εμφανίζεται στην οθόνη.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των ρυθμίσεων Wi-Fi, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της φορητής συσκευής.
4
Όταν ολοκληρώσετε τις εργασίες σας στη φορητή συσκευή, πατήστε [<Αποσύνδεση>] .
Η άμεση σύνδεση τερματίζεται.
Εάν έχουν συνδεθεί πολλές φορητές συσκευές, αποσυνδέονται όλες οι συσκευές.
Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet με άμεση σύνδεση.
Το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας μειώνεται, όταν χρησιμοποιείται άμεση σύνδεση.
Η διεύθυνση IP της φορητής συσκευής ορίζεται αυτόματα. Εάν ορίσετε τη διεύθυνση IP μη αυτόματα, ίσως να μην γίνεται σωστά η επικοινωνία μέσω άμεσης σύνδεσης.
Έλεγχος φορητής συσκευής που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή
Όταν χρησιμοποιείται άμεση σύνδεση, πατήστε [Πληροφορίες σύνδεσης], για να εμφανιστούν οι πληροφορίες της φορητής συσκευής που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή με άμεση σύνδεση.
Εάν η άμεση σύνδεση αποσυνδεθεί αυτόματα
Η άμεση σύνδεση τερματίζεται αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Όταν έχει οριστεί τερματισμός της άμεσης σύνδεσης
Όταν δεν αποστέλλονται ούτε λαμβάνονται δεδομένα μεταξύ της φορητής συσκευής και της συσκευής για κάποιο διάστημα
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσω ασύρματης σύνδεσης LAN και η σύνδεση διακοπεί
99LL-039