Προετοιμασίες για άμεση σύνδεση

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία άμεσης σύνδεσης στη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, πρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του τύπου σύνδεσης δικτύου.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας άμεσης σύνδεσης

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των ρυθμίσεων με χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή.
Στον πίνακα λειτουργίας, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Προτιμήσεις], για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. [Ρυθμίσεις Άμεσης Σύνδεσης]
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Η συσκευή πρέπει να επανεκκινηθεί για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στις επιλογές [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit].
Εμφανίζεται η οθόνη [Edit Direct Connection Settings].
4
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use Direct Connection].
5
Διαμορφώστε τη λειτουργία άμεσης σύνδεσης, όπως απαιτείται.
Όταν συνδέετε ταυτόχρονα πολλές φορητές συσκευές, πρέπει να καθορίσετε το SSID και το κλειδί δικτύου.
Για αυτόματο τερματισμό της σύνδεσης
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Terminate Direct Connection Session] και εισαγάγετε το χρονικό διάστημα της άμεσης σύνδεσης μέχρι τη λήξη της. Όταν έχουν συνδεθεί πολλές φορητές συσκευές, οι συσκευές θα αποσυνδεθούν μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος από τη σύνδεση που έγινε τελευταία.
Για αλλαγή της διεύθυνσης IP για σύνδεση
Στην περιοχή [IP Address for Direct Connection], εισαγάγετε μια διεύθυνση IP.
Για καθορισμό του SSID και του κλειδιού δικτύου (κατά την ταυτόχρονη σύνδεση πολλών φορητών συσκευών)
Από προεπιλογή, κάθε φορά που γίνεται μια άμεση σύνδεση, εκχωρείται αυτόματα μια τυχαία συμβολοσειρά χαρακτήρων για το SSID και το κλειδί δικτύου της συσκευής.
Για να καθορίσετε μη αυτόματα το SSID και το κλειδί δικτύου, στην περιοχή [Access Point Mode Settings], επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Specify SSID to Use] ή το πλαίσιο ελέγχου [Specify Network Key to Use], και εισαγάγετε ένα SSID ή ένα κλειδί δικτύου χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte.
Για να επιτρέπεται πάντα η σύνδεση φορητών συσκευών στη συσκευή
Από προεπιλογή, πρέπει να χρησιμοποιείτε τον πίνακα λειτουργίας για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής, όταν θέλετε να δημιουργηθεί μια άμεση σύνδεση.
Για να επιτρέπεται πάντα η σύνδεση φορητών συσκευών στη συσκευή, στην περιοχή [Access Point Mode Settings], καθορίστε το SSID και το κλειδί δικτύου, και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Always Keep Enabled If SSID/Network Key Is Specified] στην περιοχή [Keep Connection Enabled].
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
7
Επανεκκινήστε τη συσκευή. Επανεκκίνηση της συσκευής
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.

Έλεγχος του τύπου της σύνδεσης δικτύου της συσκευής

Εάν η συσκευή δε είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο (ενσύρματο ή ασύρματο LAN), βεβαιωθείτε ότι ο τύπος σύνδεσης σε δίκτυο έχει οριστεί σε ενσύρματο LAN.
Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, δεν χρειάζεται να το ελέγξετε.
1
Στον πίνακα λειτουργίας, πατήστε [Έλεγχος Κατάστασης] στην [Αρχική] οθόνη . Οθόνη [Αρχική]
Εμφανίζεται η οθόνη [Έλεγχος Κατάστασης].
2
Πατήστε [Πληροφορίες Δικτύου] [Μέθοδος Σύνδεσης Δικτύου] .
Εμφανίζεται η οθόνη [Μέθοδος Σύνδ. Δικτύου].
3
Επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται η ένδειξη [Ενσύρματο LAN].
Εάν ο τύπος σύνδεσης έχει οριστεί σε ενσύρματο LAN, μπορείτε να δημιουργήσετε άμεση σύνδεση, ακόμα και αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο.
Όταν εμφανίζεται η ένδειξη [Ασύρματο LAN] στην περιοχή [Μέθοδος Σύνδ. Δικτύου]
Όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο LAN, δεν μπορεί να δημιουργηθεί άμεση σύνδεση. Συνδέστε τη συσκευή σε ασύρματο LAN ή αλλάξτε τον τύπο σύνδεσης σε ενσύρματο LAN.
Σύνδεση σε ασύρματο τοπικό δίκτυο
Επιλογή ενσύρματου ή ασύρματου LAN
99LL-035