Καταχώρηση κλειδιού και πιστοποιητικού ή πιστοποιητικού CA που λαμβάνονται από αρχή έκδοσης

Εγκαταστήστε και καταχωρίστε το κλειδί και το πιστοποιητικό ή το πιστοποιητικό CA που έχουν ληφθεί από αρχή έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού στη συσκευή προτού αρχίσετε να τα χρησιμοποιείτε.
Καταχωρίστε το κλειδί και το πιστοποιητικό ή το πιστοποιητικό CA χρησιμοποιώντας το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα λειτουργίας για να τα καταχωρίσετε.
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
Απαιτούμενες προετοιμασίες
Ελέγξτε τις συνθήκες του κλειδιού και του πιστοποιητικού ή του πιστοποιητικού CA με τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή. Κλειδιά και πιστοποιητικά
Όταν καταχωρίζετε κλειδί και πιστοποιητικό, ελέγξτε το συνθηματικό του ιδιωτικού κλειδιού που έχει οριστεί στο αρχείο.
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στις επιλογές [Device Management] [Key and Certificate Settings] ή [CA Certificate Settings].
Εμφανίζεται η οθόνη [Key and Certificate Settings] ή η οθόνη [CA Certificate Settings].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Register Key and Certificate] ή [Register CA Certificate].
Εμφανίζεται η οθόνη [Register Key and Certificate] ή η οθόνη [Register CA Certificate].
5
Εγκαταστήστε το αρχείο κλειδιού και πιστοποιητικού ή το αρχείο πιστοποιητικού CA.
1
Κάντε κλικ στην επιλογή [Install].
2
Κάντε κλικ στην επιλογή [Browse] στην περιοχή [Specify File] και επιλέξτε το αρχείο που θα εγκατασταθεί.
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Start Installation].
Το εγκαταστημένο αρχείο προστίθεται στην περιοχή [Installed Key and Certificate] της οθόνης [Register Key and Certificate] ή στην περιοχή [Installed CA Certificate] της οθόνης [Register CA Certificate].
6
Καταχωρίστε το κλειδί και το πιστοποιητικό ή το πιστοποιητικό CA.
Κατά την καταχώριση κλειδιού και πιστοποιητικού
1
Δεξιά από το αρχείο του κλειδιού και πιστοποιητικού που θα καταχωριστεί, κάντε κλικ στην επιλογή [Register].
Εμφανίζεται η οθόνη [Enter Private Key Password].
2
Εισαγάγετε το συνθηματικό του ονόματος κλειδιού χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte και κάντε κλικ στο [OK].
Το καταχωρισμένο κλειδί και πιστοποιητικό προστίθενται στην περιοχή [Registered Key and Certificate] της οθόνης [Key and Certificate Settings].
Κατά την καταχώριση πιστοποιητικού CA
Δεξιά από το αρχείο του πιστοποιητικού CA που θα καταχωριστεί, κάντε κλικ στην επιλογή [Register].
Το καταχωρισμένο πιστοποιητικό CA προστίθεται στο [Registered CA Certificate] της οθόνης [CA Certificate Settings].
7
Αποσυνδεθείτε από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Προβολή και επαλήθευση λεπτομερών πληροφοριών ενός καταχωρισμένου πιστοποιητικού
Όταν κάνετε κλικ στο όνομα κλειδιού (ή στο εικονίδιο του πιστοποιητικού) στην περιοχή [Registered Key and Certificate] της οθόνης [Key and Certificate Settings], εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του πιστοποιητικού.
Στην οθόνη λεπτομερειών πιστοποιητικού, κάντε κλικ στο [Verify Certificate] για να επαληθεύσετε ότι το πιστοποιητικό είναι έγκυρο.
Προβολή και επαλήθευση λεπτομερών πληροφοριών ενός καταχωρισμένου πιστοποιητικού CA
Όταν κάνετε κλικ στο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί στην περιοχή [Registered CA Certificate] της οθόνης [CA Certificate Settings], εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του πιστοποιητικού CA.
Στην οθόνη λεπτομερειών πιστοποιητικού CA, κάντε κλικ στο [Verify Certificate] για να επαληθεύσετε ότι το πιστοποιητικό CA είναι έγκυρο.
Όταν δεν δυνατή η διαγραφή του κλειδιού και του πιστοποιητικού ή του πιστοποιητικού CA
Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα κλειδί και πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία που χρησιμοποιείται ή διαγράψτε τα αφού περάσετε σε άλλο κλειδί και το πιστοποιητικό.
Ένα προεγκατεστημένο πιστοποιητικό CA δεν μπορεί να διαγραφεί. Εάν δεν απαιτείται προεγκατεστημένο πιστοποιητικό CA, κάντε κλικ στην επιλογή [Disable], δεξιά από το πιστοποιητικό CA.
99LL-041