[Ρυθμίσεις εκτύπωσης]

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για εκτύπωση.
* Οι τιμές σε έντονο κόκκινο κείμενο είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.

[Αυτόμ διαγρ εργ που αναστάλθηκαν]

[Μενού] [Ρυθμίσεις λειτουργίας] [Κοινό] [Ρυθμίσεις εκτύπωσης]
Καθορίστε αν θα διαγράφεται αυτόματα η εργασία εκτύπωσης, όταν παρουσιάζεται σφάλμα και σταματά η εκτύπωση.
Εάν καθορίσετε αυτόματη διαγραφή, μπορείτε να καθορίσετε επίσης τον χρόνο πριν από τη διαγραφή της εργασίας.
[Off]
[On]
0 έως 5 έως 240 (λεπ.)
99LL-05H