Σύνδεση σε ασύρματο LAN με ρύθμιση λεπτομερειών (μέθοδος μη αυτόματης ρύθμισης)

Μπορείτε να συνδεθείτε σε έναν δρομολογητή ασύρματου LAN, εισάγοντας εσείς όλες τις πληροφορίες του δρομολογητή, όπως το SSID, το κλειδί δικτύου και τις ρυθμίσεις ασφαλείας.
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τη σύνδεση σε ασύρματο LAN.
Απαιτούμενες προετοιμασίες
Προετοιμάστε τις πληροφορίες του δρομολογητή ασύρματου LAN στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε και έχετέ τις στη διάθεσή σας. Πληροφορίες του δρομολογητή ασύρματου LAN που απαιτούνται για τη σύνδεση
Όταν συνδέεστε σε δρομολογητή ασύρματου LAN που υποστηρίζει πρότυπο ασφαλείας WPA-EAP ή WPA2-EAP, ορίστε το IEEE 802.1X. Χρήση IEEE 802.1X
1
Στον πίνακα λειτουργίας, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και πατήστε . Οθόνη [Αρχική]
2
Πατήστε [Προτιμήσεις  [Δίκτυο]  [Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN] .
Εμφανίζεται η οθόνη [Επιλογή Δικτύου].
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, εισαγάγετε το αναγνωριστικό και το PIN υπεύθυνου συστήματος και κατόπιν πατήστε [<Σύνδεση>] . Κωδικός και PIN υπεύθυνου συστήματος
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [Ενεργοποίηση του ασύρματου LAN;] επιλέξτε [Ναι] και πατήστε .
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [Αδυναμία εύρεσης του σημείου πρόσβασης.] επιλέξτε [Κλείσιμο] και πατήστε .
3
Επιλέξτε [Άλλες συνδέσεις] και πατήστε .
4
Επιλέξτε [Χειροκίνητη Εισαγωγή Κλειδιού Δικτύου] και πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής SSID.
5
Εισαγάγετε το SSID, επιλέξτε [<Εφαρμογή>] και πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις Ασφάλειας].
6
Επιλέξτε το πρότυπο ασφαλείας και ρυθμίστε τον έλεγχο ταυτότητας και την κρυπτογράφηση.
Όταν χρησιμοποιείται WEP
1
Επιλέξτε [WEP] και πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη [Πιστοποίηση 802.11].
2
Επιλέξτε τη μέθοδο πιστοποίησης.
[Ανοιχτό Σύστημα]
Χρησιμοποιείται ο ανοιχτός έλεγχος ταυτότητας.
* Όταν επιλέγετε αυτήν τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας, εμφανίζεται ένα σφάλμα ελέγχου ταυτότητας όταν συνδεθείτε σε δρομολογητή ασύρματου LAN που χρησιμοποιεί κοινόχρηστο κλειδί. Η ρύθμιση της συσκευής αλλάζει σε [Κοινόχρηστο Κλειδί] εκείνη τη στιγμή και γίνεται προσπάθεια επανασύνδεσης στον δρομολογητή.
[Κοινόχρηστο Κλειδί]
Χρησιμοποιεί ένα κλειδί κρυπτογράφησης ως συνθηματικό.
3
Επιλέξτε [Επεξεργασία κλειδιού κρυπτ.] και πατήστε .
4
Επιλέξτε ένα κλειδί κρυπτογράφησης που δεν έχει καταχωριστεί και πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κλειδιού κρυπτογράφησης.
5
Εισαγάγετε το κλειδί δικτύου, επιλέξτε [<Εφαρμογή>] και πατήστε .
Το κλειδί κρυπτογράφησης καταχωρίζεται στην οθόνη [Κλειδί κρυπτογράφησης].
6
Επιλέξτε [Επιλέξτε κλειδί κρυπτ.] και πατήστε .
7
Επιλέξτε ένα καταχωρισμένο κλειδί κρυπτογράφησης και πατήστε .
Όταν χρησιμοποιείται WPA-PSK ή WPA2-PSK
1
Επιλέξτε [WPA/WPA2-PSK] και πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη [Κρυπτογράφηση WPA/WPA2].
2
Επιλέξτε τη μέθοδο κρυπτογράφησης και πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κλειδιού κρυπτογράφησης.
Όταν επιλέγετε [Αυτ.], το AES-CCMP ή το TKIP ορίζεται αυτόματα, σύμφωνα με τον δρομολογητή ασύρματου LAN στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
3
Εισαγάγετε το κλειδί δικτύου, επιλέξτε [<Εφαρμογή>] και πατήστε .
Όταν χρησιμοποιείται WPA-EAP ή WPA2-EAP
Επιλέξτε [WPA/WPA2-EAP] και πατήστε .
Όταν δεν χρησιμοποιείται πρότυπο ασφαλείας
Επιλέξτε [Δ/Υ] και πατήστε .
7
Επιλέξτε [Ναι] και πατήστε .
8
Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Συνδέθηκε.] στον πίνακα λειτουργίας, πατήστε .
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο LAN, το εικονίδιο [] εμφανίζεται στην οθόνη [Αρχική].
9
Περιμένετε λίγα λεπτά.
Από προεπιλογή, η διεύθυνση IP ορίζεται αυτόματα.
Για να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP, ορίστε την με μη αυτόματο τρόπο.
Καθορισμός διευθύνσεων IPv4
Καθορισμός Διευθύνσεων IPv6
Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος κατά τη λειτουργία και δεν είναι δυνατή η σύνδεση
Πατήστε , ελέγξτε τις πληροφορίες του δρομολογητή ασύρματου LAN στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε και επαναλάβετε τη διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 3.
99LL-015