การใส่กระดาษ

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการพิมพ์ ให้ยืนยันกระดาษที่ใช้ได้และวิธีจัดการและจัดเก็บกระดาษ และเตรียมกระดาษที่เหมาะสมสำหรับใช้กับเครื่อง กระดาษที่สามารถใช้ได้/ข้อควรระวังเมื่อจัดการกับกระดาษ
ใส่กระดาษที่เตรียมไว้ลงในเครื่อง แล้วกำหนดการตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ
การใส่กระดาษลงในเครื่อง
ใส่กระดาษลงในช่องบรรจุกระดาษ เมื่อใช้ซองจดหมายหรือกระดาษที่มีโลโก้ โปรดระวังการวางแนวของกระดาษที่ใส่ และด้านที่หงายขึ้น
การใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ
การเตรียมและการวางแนวสำหรับการใส่ซองจดหมาย
การวางแนวสำหรับการใส่กระดาษที่มีโลโก้
การตั้งค่ากระดาษ
เพื่อให้แน่ใจว่าการพิมพ์มีคุณภาพและป้องกันกระดาษติด ต้องตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษอย่างถูกต้องตามกระดาษที่ใส่
การระบุขนาดและประเภทกระดาษ
98E0-026