การยกเลิกการพิมพ์

คุณสามารถยกเลิกการพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์ หากต้องการยกเลิกการพิมพ์หลังจากที่ส่งข้อมูลการพิมพ์ไปยังเครื่องแล้ว ให้ใช้แผงการดำเนินงานหรือ UI ระยะไกล

การยกเลิกการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

เมื่อใช้ Windows

หากหน้าจอการพิมพ์แสดงขึ้นมา ให้คลิก [ยกเลิก]
หากหน้าจอข้างต้นไม่แสดงขึ้นมา ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ในพื้นที่แจ้งให้ทราบของ Windows แล้วเลือกเอกสารที่จะยกเลิก แล้วคลิก [เอกสาร] [ยกเลิก] [ใช่]
หากไอคอนเครื่องพิมพ์ไม่แสดงขึ้นมาในพื้นที่แจ้งให้ทราบของ Windows หรือเอกสารที่จะยกเลิกไม่แสดงขึ้นมา ข้อมูลการพิมพ์จะถูกส่งไปยังเครื่องหลังจากประมวลผลบนคอมพิวเตอร์
ในกรณีนี้ ให้ยกเลิกการพิมพ์โดยใช้แผงการดำเนินงานของเครื่องหรือ UI ระยะไกลการยกเลิกการพิมพ์ด้วยแผงการดำเนินงาน

เมื่อใช้ macOS

คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ในแท่นเชื่อมต่อ เลือกเอกสารที่จะยกเลิก แล้วคลิก []

การยกเลิกการพิมพ์ด้วยแผงการดำเนินงาน

คุณสามารถยกเลิกการพิมพ์โดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง
1
ในแผงการดำเนินงาน ให้กด [Status Monitor] ในหน้าจอ [Home]   หน้าจอ [Home]
หน้าจอ [ตรวจสอบสถานะ] จะแสดงขึ้นมา
2
กด [พิมพ์งาน]    [สถานะงาน]  
3
เลือกงานที่จะยกเลิกใน [สถานะงานพิมพ์] แล้วกด
4
กด [<ยกเลิก>]    [ใช่]  

การยกเลิกการพิมพ์ด้วย UI ระยะไกล

คุณสามารถยกเลิกการพิมพ์ด้วยหน้าจอ [Status Monitor/Cancel] [Job Status] ใน [Print] ของ UI ระยะไกล การตรวจสอบการใช้งานและรายการบันทึกด้วย UI ระยะไกล
98E0-031