[การบำรุงรักษา]

ดำเนินการบำรุงรักษาเพื่อทำความสะอาดเครื่อง
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ

[ทำความสะอาดชุดยึด]

[เมนู] [การปรับ/บำรุงรักษา] [การบำรุงรักษา]
ดำเนินการนี้เพื่อทำความสะอาดชุดอุปกรณ์ที่ทำให้ผงหมึกติดกับกระดาษ หากเส้นสีดำปรากฏบนกระดาษที่พิมพ์ตามขั้นตอน เช่น การเปลี่ยนตลับผงหมึก การทำความสะอาดชุดจับยึด

[ทำความสะอาดดรัม]

[เมนู] [การปรับ/บำรุงรักษา] [การบำรุงรักษา]
หากงานพิมพ์มีรอยเปื้อน แสดงว่าลูกดรัมอาจสกปรก ให้ดำเนินการนี้เพื่อทำความสะอาดลูกดรัม การทำความสะอาดลูกดรัม
98E0-05A