การกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้น (คู่มือการตั้งค่า)

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก หน้าจอ (คู่มือการตั้งค่า) สำหรับการตั้งค่ารายการที่จำเป็นสำหรับการใช้เครื่องจะปรากฏขึ้น ให้กำหนดการตั้งค่าโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
สามารถตั้งค่าเหล่านี้พร้อมกันในครั้งเดียวโดยใช้คู่มือการตั้งค่าเมื่อเริ่มใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่กำหนดไว้ด้วยคู่มือการตั้งค่าในภายหลัง ให้ตั้งค่ารายการต่างๆ ในขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ทีละรายการ สำหรับรายละเอียดของการตั้งค่าแต่ละรายการ โปรดดูที่ส่วนต่อไปนี้
การตั้งวันที่และเวลา
การตั้งค่า ID และ PIN ของแผนกสำหรับผู้ดูแลระบบ
การตั้งค่า PIN เพื่อใช้ UI ระยะไกล
การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย

ขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่าภาษาที่ใช้แสดงผลและประเทศหรือภูมิภาค

ตั้งค่าภาษาที่แสดงบนหน้าจอแผงการดำเนินงานและรายงานที่จะพิมพ์ ถัดจากนั้น ให้ตั้งค่าประเทศหรือภูมิภาคที่ใช้งานเครื่อง
1
บนหน้าจอ [Language] ให้เลือกภาษาที่ใช้แสดงผล แล้วกด
2
เลือก [Yes] แล้วกด
ภาษาที่แสดงผลได้รับการตั้งค่าแล้ว และหน้าจอ [เลือกประเทศ/ภูมิภาค] จะปรากฏขึ้นมา
ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค หน้าจอ [เลือกประเทศ/ภูมิภาค] จะไม่ปรากฏขึ้นมา และหน้าจอ [โซนเวลา] จะปรากฏขึ้นมา เมื่อหน้าจอ [โซนเวลา] แสดงขึ้นมา ให้ดำเนินการต่อใน "ขั้นตอนที่ 2: การตั้งวันที่และเวลา" ขั้นตอนที่ 2: การตั้งวันที่และเวลา
3
บนหน้าจอ [เลือกประเทศ/ภูมิภาค] ให้เลือกประเทศหรือภูมิภาค แล้วกด
ประเทศหรือภูมิภาคได้รับการตั้งค่าแล้ว และหน้าจอ [โซนเวลา] จะปรากฏขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 2: การตั้งวันที่และเวลา

วันที่และเวลาจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้ข้อมูลวันที่และเวลา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตั้งค่าอย่างถูกต้อง
1
บนหน้าจอ [โซนเวลา] ให้เลือกโซนเวลา แล้วกด
ตั้งค่าโซนเวลา (UTC*1) และเวลาออมแสงตามภูมิภาคที่ติดตั้งเครื่อง
*1 UTC (เวลามาตรฐานสากล) คือ เวลามาตรฐานสากลที่เป็นมาตรฐานสำหรับทุกภูมิภาคทั่วโลก การติดสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้ UTC ที่ตั้งค่าอย่างถูกต้อง
2
บนหน้าจอ [การตั้งค่าเวลาปัจจุบัน] ให้ใส่วันที่และเวลา แล้วกด
เวลาและวันที่ได้รับการตั้งค่าแล้ว และหน้าจอยืนยัน UI ระยะไกลจะปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: การตั้งค่า UI ระยะไกล

UI ระยะไกลจะช่วยให้คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่อง เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า และการดำเนินการอื่นๆ
ตั้งค่า PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกลสำหรับการใช้ UI ระยะไกล เพื่อป้องกันการเข้าถึงเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต
1
บนหน้าจอการยืนยัน UI ระยะไกล ให้เลือก [<ใช่>] แล้วกด
เมื่อต้องการตั้ง PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกลในภายหลัง ให้เลือก [ไม่] และดำเนินการต่อใน "ขั้นตอนที่ 4: การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย" การตั้งค่า PIN เพื่อใช้ UI ระยะไกล
2
ยืนยันข้อความ  กด   ยืนยันข้อความ  เลือก [ใช่]  กด
หน้าจอ [PIN การเข้าถึงของUIระยะไกล] จะปรากฏขึ้นมา
จำกัดการใช้ UI ระยะไกลให้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ที่ทราบ PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกลเท่านั้น
3
ใส่ PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกล  เลือก [<นำไปใช้>] แล้วกด
ระบุหมายเลขใดๆ คุณไม่สามารถตั้งค่า PIN ซึ่งประกอบด้วยเลขศูนย์ทั้งหมด เช่น "00" หรือ "0000000"
4
ใส่ PIN อีกครั้ง  เลือก [<นำไปใช้>]  แล้วกด
หลังจากที่ข้อความ [ใช้การตั้งค่าแล้ว] ปรากฏขึ้น หน้าจอสำหรับยืนยันการเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายจะแสดงขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 4: การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย

เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ไร้สาย
1
บนหน้าจอสำหรับการยืนยันการเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย ให้เลือก [ใช่] แล้วกด
หากเครื่องไม่เชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย ให้เลือก [ไม่] แล้วกด การตั้งค่าที่กำหนดไว้ในคู่มือการตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
เมื่อเชื่อมต่อกับ LAN แบบมีสาย ให้กำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ LAN แบบมีสายหลังจากออกจากคู่มือการตั้งค่า การเลือก LAN แบบมีสายหรือไร้สาย
2
เลือกชนิดการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย และเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย
เมื่อการเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายเสร็จสมบูรณ์ การตั้งค่าที่กำหนดไว้ในคู่มือการตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
เมื่อคุณออกจากคู่มือการตั้งค่า หน้าจอ [Home] จะแสดงขึ้นมา หน้าจอ [Home]
ชนิดการเชื่อมต่อและมาตรฐานความปลอดภัยอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเราเตอร์ LAN แบบไร้สายของคุณ ตรวจสอบชนิดการเชื่อมต่อและมาตรฐานความปลอดภัยที่รองรับทั้งเราเตอร์ LAN แบบไร้สายและเครื่อง จากนั้นสร้างการเชื่อมต่อตามชนิดการเชื่อมต่อ สำหรับมาตรฐานและขั้นตอน โปรดดูที่ส่วนต่อไปนี้:
การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย
98E0-00W