Đăng Ký Giấy Khổ Không Chuẩn (Giấy Tùy Chỉnh)

Giấy tùy chỉnh là giấy khổ không chuẩn, có độ dài các cạnh có thể được xác định tự do nằm trong phạm vi được máy hỗ trợ.
Bạn có thể đăng ký khổ giấy khi thường xuyên sử dụng giấy khổ không chuẩn cụ thể. Bạn có gọi giấy này trên màn hình nhập khổ giấy, giúp bạn không cần phải nhập khổ giấy.
Bạn có thể đăng ký tối đa ba khổ giấy tùy chỉnh.
Phần này mô tả cách đăng ký cài đặt bằng bảng thao tác.
Bạn cũng có thể đăng ký cài đặt bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính. Quản lý Máy từ Máy tính (UI Từ Xa)
1
Trên bảng thao tác, chọn [Menu] trong màn hình [Home], và nhấn . Màn hình [Home]
2
Nhấn [Cài Đặt Giấy]    [Đăng Ký Giấy Tùy Chọn]  .
Màn hình [Đăng Ký Giấy Tùy Chọn] được hiển thị.
3
Chọn số đăng ký, và nhấn .
Nếu bạn đã chọn số đã đăng ký, tiếp tục chọn [Sửa], và nhấn .
4
Nhấn [X]    nhập các giá trị trong [X]  .
Nhập giá trị bằng  và .
5
Nhập giá trị trong [Y] theo cách tương tự như [X].
6
Chọn [<Áp Dụng>], và nhấn .
7
Chọn loại giấy, và nhấn .
Nếu bạn thường xuyên phải thay đổi giấy cần nạp, hãy đặt thành [Tự Do]; điều này sẽ làm giảm số bước cần thiết cho mỗi lần thay đổi cài đặt. Tuy nhiên, lưu ý rằng cài đặt này sẽ cho phép máy thực hiện in ngay cả khi có sự không khớp giữa cài đặt loại giấy trong trình điều khiển máy in và loại giấy thực tế đã nạp trong máy.
Khi cài đặt loại giấy trong trình điều khiển máy in là [Tự động], máy sẽ hoạt động tương tự như khi loại giấy là [Giấy Trơn 1].
Giấy tùy chỉnh được đăng ký.
98CU-02E