[Điều Chỉnh/Bảo Trì]

Sử dụng cài đặt này để điều chỉnh chất lượng in và khi vệ sinh máy.

[Điều Chỉnh Chất Lượng Hình]

[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì]
Sử dụng cài đặt này để điều chỉnh chất lượng ảnh hoặc vị trí in và để xử lý đặc biệt theo loại giấy được sử dụng.
[Điều Chỉnh Chất Lượng Hình]

[Bảo trì]

[Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì]
Tiến hành bảo trì để vệ sinh máy.
[Bảo trì]
98CU-057