[Giao Diện Bên Ngoài]

Chỉ định các cài đặt cho kết nối USB.
* Các giá trị trong văn bản in đậm màu đỏ là cài đặt mặc định đối với từng mục.

[Cài Đặt USB]

[Menu] [Sở thích] [Giao Diện Bên Ngoài]
Chỉ định có sử dụng cổng USB để kết nối với máy tính hay không. Ngăn Chặn Kết Nối với Máy Tính qua Cổng USB
[Dùng làm Thiết Bị USB]
[Tắt]
[Bật]
98CU-055