Thiết Đặt Địa Chỉ IPv6

Trong môi trường IPv6, bạn có thể thiết đặt các địa chỉ IPv6 sau đây và sử dụng cùng một lúc.
Địa Chỉ Liên Kết Cục Bộ
Là địa chỉ chỉ có thể được sử dụng trong cùng một liên kết. Không thể sử dụng địa chỉ này để giao tiếp với các thiết bị bên ngoài bộ định tuyến.
Địa chỉ liên kết cục bộ được thiết đặt tự động khi bật chức năng sử dụng địa chỉ IPv6.
Địa Chỉ Không Trạng Thái
Là địa chỉ được tạo tự động bằng cách sử dụng tiền tố mạng được cung cấp bởi bộ định tuyến và địa chỉ MAC của máy.
Địa chỉ này bị hủy khi khởi động lại hoặc BẬT máy.
Địa Chỉ Thủ Công
Là địa chỉ được nhập thủ công bằng cách chỉ định địa chỉ IP, độ dài tiền tố, và địa chỉ bộ định tuyến mặc định.
Địa Chỉ Có Trạng Thái
Là địa chỉ được lấy từ máy chủ DHCP bằng cách sử dụng DHCPv6.
Phần này mô tả cách cấu hình cho cài đặt bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính.
Trên bảng thao tác, chọn [Menu] trong màn hình [Home], sau đó chọn [Sở thích] để cấu hình các cài đặt. Bạn không thể sử dụng bảng thao tác để cấu hình một số cài đặt. [Cài Đặt IPv6]
Bạn cần có quyền quản trị. Máy phải được khởi động lại để áp dụng các cài đặt.
Chuẩn Bị Cần thiết
Thiết đặt địa chỉ IPv4 cho máy. Thiết Đặt Địa Chỉ IPv4
1
Đăng nhập vào Remote UI trong Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống. Khởi động Remote UI
2
Trên trang Cổng Thông Tin của Remote UI, nhấp vào [Settings/Registration]. Trang Cổng thông tin của Remote UI
3
Nhấp vào [Network Settings] [IPv6 Settings] [Edit].
Màn hình [Edit IPv6 Settings] được hiển thị.
4
Trong [IP Address Settings], chọn hộp kiểm [Use IPv6].
5
Thiết đặt địa chỉ IPv6 để sử dụng.
Khi Sử Dụng Địa Chỉ Không Trạng Thái
Chọn hộp kiểm [Use Stateless Address].
Khi Sử Dụng Địa Chỉ Thủ Công
Chọn hộp kiểm [Use Manual Address], rồi nhập địa chỉ IP, độ dài tiền tố và địa chỉ bộ định tuyến mặc định.
* Bạn không thể nhập địa chỉ đa hướng (địa chỉ bắt đầu với "ff").
Khi Sử Dụng Địa Chỉ Có Trạng Thái
Chọn hộp kiểm [Use DHCPv6].
6
Nhấp vào [OK].
7
Khởi động lại máy. Khởi Động Lại Máy
Các cài đặt được áp dụng.
Thực hiện kiểm tra kết nối để kiểm tra xem địa chỉ IPv6 có được cấu hình chính xác hay không. Kiểm Tra Trạng Thái Mạng Và Cài Đặt
Nếu Địa Chỉ IP Bị Thay Đổi Sau Khi Cài Đặt Trình Điều Khiển Máy In
Bạn phải thêm một cổng mới. Thêm Cổng
98CU-017