Không Thể Truy Cập Remote UI

Nếu thông báo [Cannot access Remote UI.] hoặc [Cannot continue the settings because the function to perform settings for the device is restricted.] xuất hiện và bạn không thể truy cập Remote UI, hãy khắc phục sự cố bằng cách kiểm tra các mục bên dưới.
Thiết Đặt Mã PIN Truy Cập Remote UI.
Để truy cập Remote UI, bạn phải đặt mã PIN truy cập Remote UI.
Bạn cần có quyền quản trị để cấu hình cài đặt.
Màn hình [Home] trên bảng thao tác  [Menu]    [Cài Đặt Quản Lý]    [CĐặt UI Từ Xa/Cập Nhật PhầnMềm ĐiềuKhiển]    [Cài Đặt UI Từ Xa]    [Cài Đặt Bảo Mật Truy Cập UI Từ Xa]    [Bật]    nhập mã PIN    nhập lại mã PIN  
* Bạn không thể đặt mã PIN chứa toàn các số không, chẳng hạn như "00" hoặc "0000000".
Thay Đổi Mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống.
Khi đăng nhập bằng Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống, bạn phải thay đổi mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống từ cài đặt mặc định.
Bạn cần có quyền quản trị để thay đổi cài đặt.
Màn hình [Home] trên bảng thao tác  [Menu]    [Cài Đặt Quản Lý]    [Quản Lý Người Dùng]    [Cài Đặt Thông Tin Người Quản Lý Hệ Thống]    [ID và PIN Người Quản Lý Hệ Thống]    nhập ID Người Quản Lý Hệ Thống    nhập mã PIN    nhập lại mã PIN  
* Bạn không thể thiết đặt ID Người Quản Lý Hệ Thống hoặc Mã PIN chỉ gồm toàn số không, chẳng hạn như “00” hoặc “0000000”.
* Chỉ cho phép một số quản trị viên nhất định có quyền truy cập vào ID và Mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống sau khi thay đổi các cài đặt.
98CU-084