Kiểm Tra Các Mục Có Thể Được Cấu Hình Trên Máy Và Cài Đặt Của Các Mục Đó

Bạn có thể in Danh sách dữ liệu người dùng và Danh sách dữ liệu người quản lý hệ thống để kiểm tra các mục có thể được cấu hình trên máy và cài đặt của các mục đó.
In và Xem Báo cáo và Danh sách
Danh sách dữ liệu người dùng
Hiển thị các cài đặt không yêu cầu quyền quản trị viên.
Danh sách dữ liệu người quản lý hệ thống
Hiển thị các cài đặt yêu cầu quyền quản trị viên.
98CU-087