Cancel·lació del bloqueig de configuració de xarxa

De forma predeterminada, s'aplica un bloqueig de seguretat a la configuració de xarxa per tal d'impedir canvis no intencionats. Per canviar-la, desbloquegeu el bloqueig de seguretat.
 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Confirmar canvis en la connexió de xarxa> <On> <Bé>
Si se selecciona <Off>, no podeu veure o canviar les opcions de xarxa. A més, els missatges d'error relacionats amb la xarxa no es mostren.
A377-05H