Výměna tonerové kazety

Pokud začne toner docházet nebo dojde úplně, zobrazí se zpráva, abyste připravili nebo nainstalovali novou tonerovou kazetu. Podle pokynů ve zprávě si připravte nebo nainstalujte novou tonerovou kazetu.
Zásobníky toneru skladujte podle níže uvedeného popisu
Zásobníky toneru skladujte za následujících podmínek:
Rozsah teplot pro uložení: 20–27 ºC
Rozsah vlhkosti pro uložení: 15 až 60 % RV (relativní vlhkost, bez kondenzace)*
* I když je vlhkost ve schváleném rozsahu pro uložení, mohou se uvnitř zásobníku toneru vytvářet kapky vody (kondenzace), a to v důsledku rozdílných teplot uvnitř a vně zásobníku. Kondenzace nepříznivě ovlivňuje kvalitu tisku.
Ukládejte je neotevřené až do okamžiku bezprostředně před použitím.
Zásobníky toneru neukládejte na následujících místech:
Místa vystavená působení otevřeného ohně
Místa vystavená přímému slunečnímu záření
Místa vystavená působení příliš slaného vzduchu
Místa výrazně vystavená působení žíravých plynů (např. aerosolové spreje nebo čpavek)
Velmi horká a/nebo vlhká místa
Místa vystavená výrazným změnám teploty nebo vlhkosti s vysokou pravděpodobností kondenzace
Místa s vysokou prašností
Místa, která jsou v dosahu dětí
Místa, která jsou v blízkosti produktů emitujících magnetická pole
Podrobnosti o jednotlivých zprávách viz Postup řešení každé zprávy.
Informace o produktových číslech tonerových kazet najdete v části Spotřební materiál.
Na stroji můžete provést kontrolu zbývajícího množství toneru. Kontrola úrovně zbývajícího toneru

Postup výměny tonerové kazety

Při výměně tonerových kazet postupujte podle pokynů uvedených ve video a podle pokynů uvedených níže.
Při výměně více tonerových kazet současně proveďte výměnu v pořadí černá, žlutá, purpurová, azurová.
1
Stiskněte .
Když zcela dojde černý toner, není tento postup nutný.
2
Otevřete kryt otvoru pro doplnění toneru.
Uchopte prsty prohlubeň uprostřed krytu otvoru pro výměnu toneru, vytáhněte jej směrem k sobě a tím jej otevřete. Otevře se kryt otvoru (malý kryt) pro výměnu toneru, který je potřeba vyměnit.
Neotvírejte malý kryt silou, mohlo by dojít k poškození stroje.
3
Vytáhněte tonerovou kazetu.
Nikdy se nedotýkejte hrotu tonerové kazety a dbejte na to, aby kazeta nebyla vystavena otřesům, nárazům apod. Mohlo by dojít k úniku toneru.
4
Vyjměte novou tonerovou kazetu z krabice.
5
Podržte novou tonerovou kazetu ve vodorovné poloze a zhruba desetkrát ji lehce nakloňte ze strany na stranu.
Tímto postupem dojde k rovnoměrnému rozvrstvení toneru v kazetě.
6
Sejměte z nové tonerové kazety víčko.
Umístěte novou tonerovou kazetu do svislé polohy a odstraňte ochranné víčko tak, že jej otočíte ve směru šipky.
7
Vložte do stroje novou tonerovou kazetu.
Před vložením tonerové kazety se ujistěte, že se barvy na tonerové kazetě a malém krytu shodují.
8
Zavřete malý kryt.
Malý kryt nelze zavřít, pokud není tonerová kazeta zasunuta nadoraz. Nesnažte se kryt zavřít násilím, mohlo by dojít k jeho rozlomení.
9
Zavřete kryt otvoru pro doplnění toneru.
Stroj můžete nastavit tak, aby zobrazoval hlášení oznamující nízkou hladinu toneru.
Pokud byl tisk přerušen kvůli tomu, že došel toner, dojde po výměně tonerové kazety k jeho automatickému obnovení.
Pokud po výměně tonerové kazety dojde ke změně barev a sytosti, je nutné provést úpravy.
A3F3-027