Rejestrowanie odbiorcy pod przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego

Zarejestrowanie najczęściej wybieranego odbiorcy pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego jest niezwykle wygodne. Umożliwia to szybkie określenie odbiorcy poprzez naciśnięcie tylko jednego przycisku. Dodatkowo, pomijając rejestrowanie numeru faksu lub adresu e-mail pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego, można również zarejestrować lokalizację katalogu serwera plików (adres IP i ścieżka dostępu) do wykorzystania podczas zapisywania zeskanowanych danych.
1
Naciśnij <Ustawienia odbior./przeka.>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij <Zare. przy. wybie. jednoprzycisko.>.
3
Wybierz numer klawisza jednoprzyciskowego pod którym ma być zarejestrowany odbiorca i naciśnij na <Zapisz/Edytuj>.
Trzycyfrowy numer (001 do 200) zostaje przypisany każdemu klawiszowi wybierania jednoprzyciskowego. Możesz również skonfigurować przycisk wybierania jednoprzyciskowego, naciskając opcję  i wprowadzając trzycyfrowy numer za pomocą klawiszy numerycznych.
4
Wybierz funkcje, które chcesz zarejestrować.
Wybierz funkcje dostępne dla danego odbiorcy z poziomu <Faks>, <E-Mail>, <I-Faks> lub <Plik>. Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej
5
Naciśnij pozycję <Nazwa>  wprowadź nazwę odbiorcy i naciśnij przycisk <OK>.
6
Naciśnij po kolei opcje <Nazwa przycisku jedno.>  wprowadź nazwę przycisku wybierania jednoprzyciskowego do wyświetlania i naciśnij przycisk <OK>.
7
Skonfiguruj ustawienia zgodnie z funkcjami wybranymi w punkcie 4.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień, patrz punkt 7 w Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej.
8
Naciśnij <OK>  <Zamknij>.
Odbiorcy zarejestrowani pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego mogą być połączeni w grupę, a grupa zarejestrowana jako pojedynczy odbiorca. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rejestrowanie grupy pod przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego.
Aby zmienić lub usunąć informacje o odbiorcach przypisanych do klawiszy wybierania jednoprzyciskowego, patrz Edycja odbiorców zarejestrowanych pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego.
Odbiorcy zapisani pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego są również wyświetlani w Lokalnej książce adresowej.
WSKAZÓWKI
Jeżeli serwer LDAP został już zarejestrowany w urządzeniu (Rejestracja serwera LDAP), możesz wyszukać odbiorców i zarejestrować ich pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego. Naciśnij po kolei opcje <Ustawienia odbior./przeka.>  <Zare. przy. wybie. jednoprzycisko.>  wybierz przycisk wybierania jednoprzyciskowego, który chcesz zarejestrować  naciśnij po kolei opcje <Zapisz/Edytuj>  <Serwer LDAP> i wyszukaj odbiorców za pomocą polecenia <Wyszukaj po Warunk.> lub <Wyszukiw. po nazwach>. Po potwierdzeniu ustawień odbiorcy naciśnij po kolei opcje <Nazwa przycisku jedno.>  wprowadź nazwę przycisku wybierania jednoprzyciskowego do wyświetlania naciśnij przycisk <OK>.
W sytuacji gdy zarówno nazwa użytkownika, jak i hasło są poprawne, jednak nie ma żadnych wyników wyszukiwania, należy sprawdzić ustawienie godziny na serwerze LDAP i urządzeniu. Jeżeli godzina ustawiona na serwerze LDAP różnic się od godziny ustawionej w urządzeniu o więcej, niż pięć minut, nie można przeprowadzać wyszukiwania.
Inaczej, niż w przypadku Książki adresowej, nie można wybrać więcej, niż jednego odbiorcę jednocześnie, aby go zarejestrować.
Informacje, które można otrzymać za pośrednictwem serwera LDAP składają się jedynie z nazw oraz numerów/adresów faksów. W razie konieczności zarejestruj inne informacje przez <Szczegóły/Edytuj>.
Rejestrowanie adresu z historii wysyłania
Odbiorcę z rejestru wysyłanych zadań można przypisać do klawisza wybierania jednoprzyciskowego na ekranie <Monitor stanu>. Pozwala to zaoszczędzić czas i uniknąć konieczności ręcznego wprowadzania numeru faksu oraz pozostałych informacji o odbiorcy, a tym samym zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędu transmisji na skutek użycia nieprawidłowo zarejestrowanych danych o odbiorcy. Po wskazaniu adresu w rejestrze wysłanych zadań i naciśnięciu opcji <Zarejestruj odbiorcę>  <Wybieranie jednoprzyciskowe> wyświetlony zostanie ekran umożliwiający przypisanie różnych informacji o odbiorcy do klawisza wybierania jednoprzyciskowego.
Sprawdzanie statusu i rejestru wysłanych i odebranych dokumentów
Sprawdzanie statusu i rejestru zeskanowanych dokumentów
9ELA-069