Sprawdzanie wyników przesyłania informacji o urządzeniu

Możesz sprawdzić informacje, takie jak data i godzina przesłania informacji o urządzeniu, wyniki przesyłania i status innych urządzeń. W przypadku urządzeń klienckich, możesz sprawdzić status odbierania informacji o urządzeniu. Możesz również wydrukować dane szczegółowe. Aby przeprowadzić te działania należy się zalogować jako administrator.
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  <Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu>  <Rejestr Połączeń>.
3
Sprawdź rejestr komunikacji i naciśnij <OK>.
Rejestr poprzednio przesłanych informacji o urządzeniu zostanie wyświetlony na liście. <OK> wskazuje na informacje o urządzeniu, które zostały przesłane/odebrane prawidłowo. <NG> wskazuje na informacje o urządzeniu, które zostały anulowane lub wystąpił błąd.
Aby wyświetlić szczegóły elementu na liście wybierz ten element i naciśnij <Szczegóły>.
Aby wydrukować Raport rejestru komunikacji dla informacji o urządzeniu, naciśnij <Drukuj listę>. Drukowanie raportu wyników komunikacji
Aby określić sposób drukowania Raportu rejestru komunikacji dla informacji o urządzeniu, naciśnij <Ustawienia Raportu>.
9ELA-0K2