Importowanie/eksportowanie danych ustawień

Możesz zapisać na komputerze (wyeksportować) informacje o użytkowniku przechowywane w urządzeniu, a także załadować informacje o użytkowniku z innych urządzeń do urządzenia, którego używasz (zaimportować). Funkcja ta jest przydatna, podczas gdy chcesz zarejestrować jednocześnie wielu użytkowników.
Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania pliku CSV w celu importowania, patrz Dodawanie i edytowanie informacji o użytkowniku w pliku CSV.
Jeżeli w importowanym pliku CSV znajdują się zduplikowane dane, wtedy priorytetowo potraktowana i zapisana zostanie ta wersja, która została odczytana wcześniej.
Zaleca się eksportowanie zarejestrowanych/edytowanych danych użytkownika i tworzenie ich kopii zapasowych.

Eksportowanie danych użytkownika

1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij [User Management]  [Authentication Management].
4
Kliknij [Export].
5
Wybierz format pliku i kliknij [Start Export].
Eksportuje informacje o użytkowniku znajdujące się w pliku o formacie, który może wyć wykorzystywany z funkcją uwierzytelniania. Rozszerzenie pliku to „csv”.
6
Należy przestrzegać instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby określić lokalizację zapisania pliku.
Zapisywany jest plik csv.

Automatyczne importowanie danych użytkownika

Możesz automatycznie zaktualizować dane użytkownika, okresowo importując pliki zapisane w określonej lokalizacji.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij na [User Management]  [Authentication Management].
4
Kliknij na [Import]  [Auto Import Settings...].
5
Wybierz pole [Use auto import] i określ wymagane ustawienia.
[Auto import at the same time settings are updated]
Kliknij przycisk [Update], aby importować.
[Host Name:]
Wprowadzić nazwę hosta serwera, aby uzyskać dostęp razem ze ścieżką, która wymaga uwierzytelnienia.
Przykład:
\\Nazwa hosta
\\Adres IP\Nazwa udostępnionego folderu
[File Path:]
Wprowadź ścieżkę pliku, który ma być importowany.
[User Name:]/[Password:]
Wprowadź nazwę i użytkownika i hasło wymagane do logowania do komputera, w którym zapisany jest importowany plik.
[File Update Confirmation Interval:]
Możesz określić interwał w minutach w celu kontroli pliku, który ma być importowany.
Jeżeli operacja nie może zostać wykonana w określonym czasie, ponieważ urządzenie jest wyłączone albo znajduje się w pełnym trybie uśpienia, wtedy operacja jest wykonywana i informacje zostaną pobrane zaraz po przejściu urządzenia w tryb normalnej pracy.
[Import Method:]
Wybierz, czy importować tylko zaktualizowane lub dodane dane użytkownika lub wszystkie dane użytkownika.
Jeśli wybierzesz [Perform full import] i użytkownik o tej samej nazwie użytkownika jest już zarejestrowany, informacje o użytkowniku są nadpisywane.
Importując informację użytkownika, który ma dostęp do Zaawansowana przestrzeń przy pomocy SMB, określ odpowiednia wartość w kolumnie „password”. Jeśli eksportujesz dane z urządzenia i importujesz je do innego urządzenia bez wykonywania powyższej operacji, uwierzytelnienie może być nieudane. (Wartość to „********” podczas eksportowania.)
Wykonując pełen import, dowolny użytkownik niewymieniony w importowanych plikach są usuwane z urządzenia. Jednakże, „-----” i „Administrator” które są domyślnie rejestrowane pozostaną, nawet jeśli nie są wymienione w importowanych plikach.
„User Authentication Format” to jedyny format pliku, który jest obsługiwany. Wymagana jest również kolumna „uid”.
Pamiętaj, że jeśli używasz serwera, który nie obsługuje szyfrowanego połączenia SMB 3.0/3.1, dane użytkownika przesyłane są niezaszyfrowane, podczas gdy są uzyskiwane.
6
Kliknij na [Connection Test], potwierdź, że możesz się połączyć i następnie kliknij na [Update].

Ręczne importowanie danych użytkownika

Możesz ręcznie określić dane do importowania i zaktualizować informacje o użytkowniku.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij [User Management] [Authentication Management].
4
Kliknij [Import]  [Manual Import Settings...]
5
Określ wymagane ustawienia.
[File Path:]
Określ ścieżkę pliku, który ma być importowany.
[File Format:]
Wybierz format pliku do importowania.
<Simple Device Login Format>:
Importuje informacje o użytkowniku wyeksportowane z urządzenia Canon przy pomocy uwierzytelnienia przez urządzenie lokalne SSO-H. Rozszerzenie pliku to „ldif”.
<User Access Control for Advanced Space Format>:
Importuje informacje o użytkowniku wyeksportowane z urządzenia Canon przy pomocy sterownia dostępem użytkowników Zaawansowana przestrzeń. Rozszerzenie pliku to „csv”.
<User Authentication Format>:
Importuje informacje o użytkowniku znajdujące się w pliku o formacie, który może wyć wykorzystywany z funkcją uwierzytelniania. Rozszerzenie pliku to „csv”.
[Import Method:]
Wybierz, czy importować tylko zaktualizowane lub dodane dane użytkownika lub wszystkie dane użytkownika.
Jeśli wybierzesz [Perform full import] i użytkownik o tej samej nazwie użytkownika jest już zarejestrowany, informacje o użytkowniku są nadpisywane.
Importując informację użytkownika, który ma dostęp do Zaawansowana przestrzeń przy pomocy SMB, określ odpowiednia wartość w kolumnie „password”. Jeśli eksportujesz dane z urządzenia i importujesz je do innego urządzenia bez wykonywania powyższej operacji, uwierzytelnienie może być nieudane. (Wartość to „********” podczas eksportowania.)
Wykonując pełen import, dowolny użytkownik niewymieniony w importowanych plikach są usuwane z urządzenia. Jednakże, „-----” i „Administrator” które są domyślnie rejestrowane pozostaną, nawet jeśli nie są wymienione w importowanych plikach.
[Application Timing:]
Wybierz [Apply immediately] lub [Specify the date and time]. Jeśli wybierzesz [Specify the date and time], wprowadź wybraną datę i godzinę lub tylko godzinę.
Jeżeli informacje o użytkowniku nie mogą zostać pobrane w określonym czasie, ponieważ urządzenie jest wyłączone albo znajduje się w pełnym trybie uśpienia, wtedy informacje zostaną pobrane zaraz po przejściu urządzenia w tryb normalnej pracy.
6
Kliknij polecenie [Start Import].
Jeżeli w importowanym pliku CSV zostaną zapisane takie dane, jak identyfikator wydziału (dept_id) i kod PIN (dept_pin), po zakończeniu importowania zostanie wyświetlony komunikat [Check Unregistered Department ID]. Należy wtedy zarejestrować identyfikator wydziału.
9ELA-0F5