Vidarebefordra mottagna dokument automatiskt

Du kan ange att mottagna dokument ska vidarebefordras till angivna mottagare. Faxnummer, men även e-postadresser och delade mappar på datorer, kan anges som mottagare för vidarebefordran.
Vidarebefordra alla dokument automatiskt (Vidarebefordra alla)
Enheten vidarebefordrar alla mottagna dokument till angivna mottagare. Den här metoden är praktisk när du vill ta emot fax även då du inte befinner dig på kontoret. Du kan också ange att vidarebefordrade dokument ska skrivas ut, eller att du vill få ett e-postmeddelande när vidarebefordran har slutförts.
Vidarebefordra automatiskt utifrån angivna villkor (villkorsstyrd vidarebefordring)
Enheten vidarebefordrar mottagna dokument som uppfyller vissa villkor, t.ex. avseende avsändarens faxnummer och mottagningstid/-datum. Till exempel kan du ange villkor som säger att dokument från företag A ska vidarebefordras till alla filialer, eller att dokument som tas emot på helgdagar ska vidarebefordras till vissa e-postadresser. Precis som med funktionen "Vidarebefordra alla" ovan, kan du även ange att vidarebefordrade dokument ska skrivas ut, eller att du vill få ett e-postmeddelande när vidarebefordran har slutförts.

Konfigurera inställningar för vidarebefordring

För att använda automatisk vidarebefordring måste du ange mottagaren för vidarebefordring och filformat etc. i förväg.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar> <Ta emot/vidarebefordra>  <Gemensamma inställningar>  <Inst. för vidarebefordring>.
Du kan även visa skärmen <Inst. för vidarebefordring> genom att trycka på <Inst. för mottag./vidarebeford.> (Skärmbilden <Hem>) <Inst. för vidarebefordring>.
2
Tryck på <Registrera>.
3
Tryck på <Villkorsnamn> och ange namnet.
4
Tryck på <Villkår> och ange villkoren för mottagare att vidarebefordra.
Dokument vidarebefordras om det tas emot från en mottagare som uppfyller villkoren som anges här.
Exempel: Vidarebefordra fax från 1111111111
<Receive Method>: <Fax: Delad linje>
<Faxnummer>: Välj <Lika med> från listrutan och ange "1111111111".
Exempel: Vidarebefordra ett I-fax till xxxxx@canon.com
<Mottagn.metod:>: <I-fax>
<Till:>: Välj <Lika med> från listrutan och ange ”xxxxx@canon.com”.
Om du har lagt till linjer kan du även ange en specifik linje. I sådana fall väljer du <Fax: Linje 1> etc. för <Receive Method>.
Det går inte att ändra <Receive Method> efter registrering <Inst. för vidarebefordring>. Om du vill använda inställningar för vidarebefordring när <Receive Method> har ändrats måste du registrera inställningarna för vidarebefordring igen.
5
Tryck på <Vidarebefor.- mottagare> och ange vidarebefordringsmottagaren. Registrera mottagare i adressboken
Du kan ange en registrerad mottagare genom att trycka på <Adressbok> och välj adresslistan som inkluderar mottagaren från adresslistans listruta.
Du kan inte ange en mottagare i <Personlig adresslista> eller en mottagare i en användargrupps adresslista som mottagaren för vidarebefordran.
En mottagare i <Personlig adresslista> kan inte anges som mottagare av vidarebefordran.
När fjärradressboken är aktiverad för användning kan destinationer för vidarebefordrings också väljas från en fjärradressbok.
<Hämta adressbok>
Om adressböckerna i maskinen
Du kan lagra mottagna fax/I-fax-filer i inlådan för konfidentiella fax genom att ange den som mottagare för vidarebefordring.
Om en inlåda för konfidentiella fax väljs som vidarebefordringsmottagare kan följande inställningar inte användas.
Filnamn
Lagra/skriv ut mottagen fil
Vidarebefordringen klar
Filformat
Om du väljer ett faxnummer som mottagare, ignoreras subadressen och lösenordet som har registrerats i adressboken.
6
Tryck på <OK>.
Registreringen är nu klar.
7
Välj de registrerade vidarebefordringsinställningarna och tryck på <Bekräfta/avslå> för att växla vidarebefordringsvillkoren till <På>.
När en mottagare för vidarebefordring har raderats från adressboken växlar <Bekräfta/avslå> automatiskt till <Av>. För att återuppta vidarebefordring med samma villkor anger du samma mottagare igen och ändrar villkoren för vidarebefordring till <På>.
Du kan inte ange en WebDAV-server som I-faxvidarebefordringsmottagare.
Om du anger en mottagare som du aktiverar <Bekräfta före sändning> för, som mottagare för vidarebefordring, visas inte skärmbilden för att ange lösenord. Det registrerade lösenordet används och vidarebefordring utförs. Registrera mottagare
Dokument med vidarebefordringsfel hanteras enligt inställningarna för <Hantera filer med vidarebefordringsfel>.
Du kan lagra upp till 1 000 vidarebefordringsinställningar.
Att välja <Vidarebefordra utan villkor> låter dig vidarebefordra alla mottagna dokument som inte uppfyller de angivna villkoren för den önskade mottagaren.
Du kan vidarebefordra till flera mottagare genom att ange en gruppmottagare i <Vidarebefor.- mottagare>.
Maskiner som tillåter brevlådor att registreras i gruppdestinationer:
När du anger en gruppdestination som innehåller brevlådor vidarebefordras inte dokument till dem.
Med <Ange vid.bef.tid> kan du ange tid och datum för vidarebefordring.
Om du ställer in <Vidareb. klarmeddelande>, kan du skicka ett meddelande om att vidarebefordring har utförts. Du kan välja <Meddela end. vid fel>, så att du får ett meddelande om en utförd vidarebefordring.
Om du ställer in <Lagra/skriv ut mottagen fil> på <På>, kan du spara eller skriva ut den mottagna filen med hjälp av minneslåsinställningarna. Den mottagna filen sparas om minneslås är <På> och den skrivs ut om minneslås är <Av>.
9ES0-096