Inicializace všech dat/nastavení

Pro všechna nastavení stroje lze obnovit výchozí nastavení výrobce. Všechna data, která zůstanou na úložném zařízení, se přepíší 0 (nulovými) daty nebo jinými daty, čímž se zabrání úniku citlivých dat při výměně nebo likvidaci úložného zařízení. Pro provedení inicializace jsou vyžadována přístupová práva administrátora.
Před inicializací se ujistěte, že neprobíhá zpracování žádných dokumentů a že žádné dokumenty nečekají na zpracování. Tyto dokumenty budou při inicializaci smazány.
Nevypínejte stroj během inicializace. Pokud byste tak učinili, mohli byste poškodit paměť stroje.
Inicializace může trvat 30 a více minut. Během procesu inicializace nelze stroj používat.
Pokud provádíte <Inicializovat všechna data/Nastavení> po připojení Copy Card Reader, je nutné provést novou instalaci Copy Card Reader. Další informace získáte od prodejce nebo servisního zástupce.
Před provedením inicializace
Zazálohujte si důležitá data nebo je vyexportujte jako soubor.
Data uložená na stroji Zálohování/obnova dat
Informace nastavení stroje Import/export dat nastavení
Informace pro ověřování uživatelů uložené na místním zařízení pro správu osobního ověření Uložení uživatelských informací do místního zařízení
Licenční ssoubory aplikací MEAP Správa aplikací MEAP
Data uložená aplikacemi MEAP (Informace, jak zálohovat tato data, viz v návodu pro každou aplikaci MEAP.)
Když používáte heslo pro ochranu nastavení spojených se zásadami zabezpečení
Pro inicializaci nastavení stroje musíte zadat heslo. Použití hesla pro ochranu nastavení spojených se zásadami zabezpečení
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Nastavení správy>  <Správa dat>  <Inicializovat všechna data/Nastavení>.
3
Stiskněte tlačítko <Ano>.
Provede se inicializace. Po dokončení procesu se stroj restartuje a vytiskne se Hlášení o inicializaci všech dat/nastavení.
Když se zobrazí hlášení <Pro toto zařízení jsou použity zásady zabezpečení.>, správce zabezpečení musí zadat heslo. Další informace získáte od správce zabezpečení. Použití zásad zabezpečení při provozu stroje
I když lze informace výpisu úloh smazat inicializací všech dat/nastavení, výsledek tisku Hlášení o inicializaci všech dat/nastavení se zaznamená do výpisu tisku. Kontrola stavu a historie tisku
TIPY
Některá nastavení stroje je také možné individuálně vybrat a obnovit pro ně výchozí hodnoty nastavené výrobcem. Nastavení/Uložení
9ESS-0KC