Omezení tisku z počítače

Nastavením lze omezit tisk z počítače (Tisk z počítače) tak, že uživatelé budou moci tisknout jen určité typy dokumentů. Stroj lze také nastavit tak, aby dokumenty nebylo možné vytisknout, dokud se neprovede ověření uživatele (Tisk dokumentů uchovaných ve stroji (Tisk položek vynuceného podržení)). Dále je možné nastavit, aby stroj prováděl pouze šifrovaný zabezpečený tisk (Bezpečnější tisk s pomocí šifrovaného zabezpečeného tisku) dokumentů, jímž lze zabránit úniku informací v důsledku ponechání dokumentů bez dozoru nebo nedostatečné ochrany tiskových dat. Pro zadání těchto nastavení jsou vyžadována přístupová práva administrátora (správce) nebo administrátora (správce) zařízení (DeviceAdmin).

Zákaz tisku z počítače

Uživatelům lze zakázat tisk dokumentů z počítače. Nicméně, i v případě zákazu tisku z počítače můžete povolit uživatelům ukládání dokumentů do dočasného úložiště stroje (Schránka), stejně jako tisk dokumentů uložených ve schránce.
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>  <Omezit úlohy tiskárny>  <Zap>  Vyberte výjimky omezení  <OK>

Konfigurace nastavení vynuceného pozdržení tisku

Pokud tisknete dokumenty z počítače, můžete podržet data pro tisk ve stroji a předejít tomu, aby se dokumenty ihned vytiskly (Tisk dokumentů uchovaných ve stroji (Tisk položek vynuceného podržení)). Nastavení můžete konfigurovat tak, aby se dokumenty nevytiskly, dokud se neprovede ověření uživatele na stroji. Tak je zajištěna vyšší úroveň zabezpečení dokumentů a omezeno riziko, že jiní lidé budou mít možnost nahlížet do citlivých dokumentů nebo je neúmyslně odnesou. Pro zadání těchto nastavení jsou vyžadována přístupová práva administrátora (správce).
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Nastavení funkcí>  <Tisk>  <Vynucené podržení>.
3
Stiskněte <Zap>, zadejte požadované podmínky a poté stiskněte <OK>.
Pro podržení tiskových můžete nastavit podrobné podmínky, například uživatele nebo IP adresu. Pokud nejsou nastaveny žádné podmínky, všechny tiskové úlohy jsou podrženy, s výjimkou úloh neidentifikovaných uživatelů. Pokud nejsou nastaveny žádné podmínky a je přijata úloha od neidentifikovaného uživatele, bude zrušena, aniž by byla podržena.
Nastavení podmínek pro podržení dokumentů
Konfigurace podrobných nastavení vynuceného pozdržení tisku
Pro dokumenty podržené v paměti stroje pro pozdější tisk můžete zadat podrobná nastavení, např. jako dlouho je ponechat uložené nebo způsob jejich zobrazení. <Tisk>

Povolení pouze šifrovaného zabezpečeného tisku

Stroj lze nastavit tak, že tisk dokumentů z počítače povolí pouze v rámci šifrovaného zabezpečeného tisku, jímž lze zabránit úniku informací v důsledku nedostatečné ochrany tiskových dat. Při tomto nastavení nelze dokumenty tisknout s použitím běžných tiskových operací. Při tisku šifrovaných zabezpečených dokumentů musejí uživatelé na stroji zadat heslo. Bezpečnější tisk s pomocí šifrovaného zabezpečeného tisku
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>  <Povolit pouze šifrované tiskové úlohy>  <Zap>  <OK>  (Nastavení/Uložení)  (Nastavení/Uložení)  <Použít změny nast.>  <Ano>
9ESS-0HK