Stažení/aktualizace certifikátu ze serveru SCEP

Žádost o vydání certifikátu vyžadovaného pro klíče generované strojem lze zaslat do serveru SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol), který spravuje certifikáty. Certifikáty vydané serverem SCEP jsou automaticky zaregistrovány do stroje. K vyslání žádosti o vydání certifikátu jsou vyžadována přístupová práva uživatele Administrator.

Zadání nastavení komunikace serveru SCEP

Nastavení pro komunikaci se serverem SCEP je možné zadat.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [Device Management] [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].
4
Klikněte na [Communication Settings].
5
Nastavte požadovaná nastavení komunikace.
[SCEP Server URL:]
Zadejte URL adresu serveru SCEP, ke kterému se chcete připojit.
[Port Number:]
Zadejte číslo portu používaného ke komunikaci se serverem SCEP.
[Communication Timeout:]
Zadejte časový limit komunikace se serverem SCEP. Připojení se zruší, pokud nepřijde odpověď od serveru SCEP do nastavené doby.
6
Klikněte na [Update].
Nastavení nelze aktualizovat, pokud je vybráno [Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request]. Vyžádání, aby byl certifikát vydán ve stanovenou dobu
Informace o podporovaných verzích SCEP viz Funkce správy.

Vyžádání vydání certifikátu

Zařízení umožňuje ručně vyžádat vydání certifikátu.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [Device Management]  [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].
4
Klikněte na [Certificate Issuance Request].
5
Nastavte položky vyžadované pro vyžádání vydání certifikátu.
[Key Name:]
Zadejte název pro klíč. Použijte název, který bude možné v zobrazeném seznamu snadno nalézt.
[Signature Algorithm:]
Vyberte hašovací funkci pro podpis.
[Key Length (bit):]
Zvolte délku klíče.
[Organization:]
Zde zadejte název organizace.
[Common Name:]
Zde zadejte IP adresu nebo FQDN.
Při provádění tisku IPPS v prostředí Windows se ujistěte, zda byla zadána IP adresa stroje.
Pro zadání FQDN stroje je vyžadován server DNS. Pokud se server DNS nepoužívá, zadejte IP adresu stroje.
[Challenge Password:]
Když je na straně serveru SCEP nastaveno heslo, zadejte heslo výzvy zahrnuté v datech žádosti (PKCS#9) pro vyžádání vydání certifikátu.
[Key Use Location:]
Vyberte místo určení, kde bude klíč používán. Pokud je vybrána možnost [IPSec], vyberte z rozbalovací nabídky IPSec místa určení.
Jestliže vyberete jiné nastavení než [None], předem povolte různé funkce. Pokud je certifikát úspěšně získán s různými funkcemi zakázanými, je certifikát přiřazen jako místo určení, ale funkce nebudou automaticky povoleny.
6
Klikněte na [Send Request].
7
Klikněte na [Restart].
Ruční žádost o vydání certifikátu nelze odeslat, pokud je zvoleno [Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request]. Vyžádání, aby byl certifikát vydán ve stanovenou dobu
Informace zde nastavené nejsou uloženy do úložiště stroje.

Vyžádání, aby byl certifikát vydán ve stanovenou dobu

Stroj můžete nastavit tak, aby se v nastavený čas automaticky vyžádalo vydání certifikátu.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [Device Management]  [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].
4
Klikněte na [Settings for Certificate Issuance Auto Request].
5
Nastavte položky vyžadované pro vyžádání vydání certifikátu.
[Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request]
Vyberte tuto možnost, aby se automaticky vyžádalo vydání certifikátu ve stanovenou dobu a do [Request Start Date/Time:] nastavte počáteční datum/čas.
[Auto Adjust Issuance Request Time]
Vyberte toto nastavení k úpravě času pro odeslání požadavku. Tím se snižuje zatížení serveru SCEP, když více multifunkčních tiskáren odešle žádost současně. Čas se náhodně upraví na 1 až 600 sekund od doby zadané v nastavení [Request Start Date/Time:].
[Perform Polling When Communication Error Occurs or When Issuance Request Is Deferred]
Zvolte tuto možnost, abyste zkontrolovali stav serveru SCEP, když došlo k chybě komunikace nebo když žádost o vydání certifikátu čeká na vyřízení. Zadejte množství časů dotazování a interval dotazování.
V následujících případech dotazování neproběhlo a vzniká chyba.
Když stroj překročil limit klíčů a certifikátů, které může přijmout
Když je chyba zahrnuta v získaných datech odpovědi
Když dojde k chybě na straně serveru SCEP
[Send Periodic Issuance Requests]
Vyberte tuto možnost, aby se pravidelně odeslala automatická žádost o vydání certifikátu a zadejte interval do [Request Interval: Every:].
Když je úspěšně provedena automatická žádost o vydání certifikátu, je další datum/čas vydání žádosti zobrazeno v [Next Request Date/Time:].
[Automatically Restart Device After Acquiring Certificate]
Výběrem této možnosti se stroj po přijetí certifikátu restartuje.
Stroj se restartuje i během dávkového importu/exportu.
[Delete Old Key and Certificate]
Vyberte tuto možnost pro přepsání starého klíče a certifikátu.
Klíč a certifikát se stejným místem určení pro použití budou přepsány.
Výchozí klíč se nepřepíše.
[Settings for Key and Certificate To Be Issued]
Zadejte informace pro klíč, který se má vygenerovat. Informace o nastaveních naleznete v kroku 5 části Vyžádání vydání certifikátu.
6
Klikněte na [Update].

Kontrola stavu žádosti o vydání certifikátu

V klíči je uložen vyžádaný a vydaný certifikát založený na CSR.
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR)  klikněte na [Settings/Registration]  [Device Management]  [Certificate Issuance Request Status].
V [Status] jsou zobrazeny následující stavy.
[To Be Processed]: V [Request Date/Time] je zobrazeno následující datum/čas vydání žádosti.
[Processing...]: Probíhá dotazování.
[Error]: Nastala chyba jako chyba komunikace nebo překročení horního limitu klíče.
[Successful]: V [Request Date/Time] je zobrazeno datum/čas doby, kdy byl certifikát úspěšně vydán.
Informace zobrazené v [Details] v [Error] jsou uvedeny dále.
[Details]
Příčina
Deferred
Ze serveru SCEP byl navrácen stav čekání na vyřízení žádosti.
Key and Certificate Registration Limit Error
Byl dosažen limit počtu klíčů a certifikátů, které mohou být uloženy ve stroji.
Communication Error (TCP ERROR)
Selhalo připojení k serveru SCEP/nastala časová prodleva komunikace.
Communication Error (TCP ERROR <kód stavu protokolu HTTP>)
Došlo k chybě protokolu HTTP.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 0)
Nerozpoznaný nebo nepodporovaný algoritmus.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 1)
Kontrola integrity (neboli ověření podpisu zprávy CMS) selhala.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 2)
Transakce není povolena nebo podporována.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 3)
Atribut signingTime z pole authenticatedAttributes CMS nebyl dostatečně blízko k systémovému času.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 4)
Nebylo možné identifikovat certifikát shodující se s poskytnutými kritérii.
Zobrazena je historie pro posledních 20 certifikátů. Když počet certifikátů překročí 20, nejstarší informace jsou přepsány.
Toto nastavení lze importovat/exportovat u modelů, které podporují dávkový import tohoto nastavení. Import/export dat nastavení
Při provádění dávkového exportu je toto nastavení zahrnuto v [Settings/Registration Basic Information]. Import/export všech nastavení
9ESS-0JA