Aktivering af dvaletilstand

Dvalestatusfunktionen reducerer den mængde strøm, der bruges, ved midlertidigt at deaktivere nogle af maskinens interne handlinger. Du kan nemt sætte maskinen i dvalestatus ved at trykke på  (Energibesparelse) på skærmen. Når maskinen er i dvaletilstanden, slukker touchpanelet.
På maskiner med et opretstående betjeningspanel skal du trykke på (Energibesparelse) på betjeningspanelet. (Energibesparelse) lyser op i dvaletilstand.
Maskinen går måske ikke i dvalestatus. Det afhænger af maskinens driftsstatus og andre forhold.
Du kan indstille rækkefølgen for start af de nødvendige funktioner, når du udfører handlingen, efter at du har afbrudt dvaletilstanden. <Afslutning af Dvale/Eco>
Behandler/Data-lampen blinker eller lyser grønt, selv når maskinen går i dvale.
Afbrydelse af dvaletilstand
Tryk på touchpanelet. På maskiner med et opretstående betjeningspanel skal du trykke på (Energibesparelse).
Når du vil indstille den automatiske timer for dvalestatus
Du kan bruge indstillingen <Automatisk dvaletid> til automatisk at sætte maskinen i dvalestatus. Hvis du vil ændre den tid, der går, før maskinen automatisk går i dvaletilstand, skal du følge fremgangsmåden herunder.
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>  <Automatisk dvaletid>  eller  til at angive den tidsperiode, der går, før maskinen automatisk går i dvalestatus  <OK>.
Du kan indstille tidsperioden til automatisk skift til dvalestatus i forhold til ugedagen. <Ugentlig timer for autodvale>
Energiforbrug i dvale
Du kan indstille den mængde af energi, som maskinen forbruger i dvaletilstanden. Følg fremgangsmåden herunder for at indstille den energi, der forbruges i dvaletilstand.
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>  indstil <Energiforbrug i dvalestatus> til <Lav> eller <Høj>.
Kun 8900-serie/6900-serie
Du kan også sætte maskinen i Energibesparelse-status ved at trykke på (Energibesparelse) på skærmen. I Energibesparelse-status bruger maskinen mere strøm end i dvalestatus, men handlingerne kan genoptages hurtigere. <Status efter tryk på energisparetast> (kun 8900-serie/6900-serie)
Når du bruger et trådløst LAN i dvaletilstand
Indstil <Energiforbrug i dvalestatus> til <Høj>. <Energiforbrug i dvalestatus>
9EUJ-065