Kopiowanie z użyciem dwóch drukarek wielofunkcyjnych Canon (kopiowanie kaskadowe) (wyłącznie Seria 8900 / Seria 6900)

Dzięki tej funkcji możesz zredukować czas drukowania, szczególnie znacznych ilości stron. Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów, to urządzenie oraz inna drukarka wielofunkcyjna Canon* mogą podzielić między siebie te kopie i drukować razem. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, jeżeli musisz wydrukować dużą ilość stron w krótkim czasie.
* Wyłącznie urządzenia takiego samego modelu

Rejestrowanie innych drukarek wielofunkcyjnych Canon

Aby korzystać z Kopiowania kaskadowego, musisz wcześniej zarejestrować inną drukarkę wielofunkcyjną Canon.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja) <Ustawienia Funkcji> <Kopia>  <Zapisz Zdalne Urządz. dla Kopii Kaskadowej>  <Zapisz>.
2
Wprowadź adres IP rejestrowanej drukarki wielofunkcyjnej Canon za pomocą klawiszy numerycznych.
Naciśnij , aby przesunąć kursor w lewą stronę. Naciśnij , aby przesunąć kursor w prawą stronę.
Jeżeli naciśniesz na <Cofnij>, cyfra po lewej stronie kursora zostanie usunięta.
3
Naciśnij przycisk <OK>.
Urządzenie obsługujące Kopiowanie kaskadowe zostanie zarejestrowane i wyświetlone na liście.
4
Naciśnij przycisk <Zamknij>.
Aby potwierdzić informacje na temat zarejestrowanych drukarek wielofunkcyjnych Canon, wybierz urządzenie z listy (patrz punkt 3) i naciśnij na <Szczegóły>. Aby usunąć zarejestrowaną drukarkę wielofunkcyjną Canon, wybierz ją z listy i naciśnij <Usuń>  <Tak>.
Maksymalna liczba urządzeń, które mogą być zarejestrowane jako urządzenia zdalne: 7
Aby połączyć się bezpośrednio z urządzeniem oraz drukarką kopiowania kaskadowego za pomocą przewodu krosującego, należy określić poniższe ustawienia dla <Ustawienia Sterownika Ethernetu>. <Ustawienia Sterownika Ethernetu>
<Automatyczne Wykrywanie>: <Włącz>
<Tryb Komunikacji>: <Pełny Dupleks>
<Typ sieci Ethernet>: <100BASE-TX>

Jednoczesne kopiowanie z wykorzystaniem dwóch urządzeń

Można wykonywać kopie korzystając jednocześnie z tego urządzenia oraz z innej drukarki wielofunkcyjnej marki Canon. Dzięki funkcji Kopiowania kaskadowego, urządzenia dzielą między siebie liczbę wymaganych kopii. Przykładowo, jeżeli chcesz wykonać 50 kopii, to urządzenie oraz inna drukarka wielofunkcyjna Canon wykonają po 25 kopii.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij przycisk <Kopie kaskadowe>.
5
Wybierz inną drukarkę wielofunkcyjną Canon z listy.
Jeżeli naciśniesz na <Szczegóły>, możesz potwierdzić lokalizację instalacji i status wybranego urządzenia.
6
Ustaw metodę wyprowadzania w razie wystąpienia błędu.
Jeżeli jedno urządzenie nie będzie mogło drukować ze względu na błąd, drugie urządzenie będzie mogło drukować jeżeli dla <Wyprowa. pozost. stron z in. urz. w przyp. błędu> ustawisz <Włącz>.
7
Naciśnij <OK> <Zamknij>.
8
Naciśnij klawisz  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
Ustawienie dla <Wyprowa. pozost. stron z in. urz. w przyp. błędu> obowiązuje tylko wtedy, gdy ustawiono <Obróbka wykańczają.>.
Nawet, jeżeli ustawisz <Wyprowa. pozost. stron z in. urz. w przyp. błędu> na <Włącz>, pozostałe wydruki nie będą przekazywane w poniższych wypadkach:
Jeśli skanowane są oryginały dla kopiowania kaskadowego
Jeżeli podczas kopiowania kaskadowego korzystasz z <Przednia Okładka> w połączeniu z <Wstaw arkusze>
Jeżeli podczas kopiowania kaskadowego korzystasz z <Oryginały o róż. formacie>, Automatycznego wyboru papieru i <Dwustronny>
Jeżeli kopiowanie kaskadowe zostanie zatrzymane w urządzeniu imageRUNNER ADVANCE, do którego przekazano pozostałe zadania drukowania
Jeżeli wystąpił błąd w urządzeniu imageRUNNER ADVANCE, do którego przekazano pozostałe zadania drukowania
Jeżeli zadanie kopiowania kaskadowego jest niemal zakończone
Jeżeli czas skanowania oryginałów dla kopiowania kaskadowego jest zbyt długi
Jeżeli korzystasz z trybu Numerowania zestawów kopii w połączeniu z trybem Kopiowania kaskadowego
Jeżeli ustawisz <Wyprowa. pozost. stron z in. urz. w przyp. błędu> na <Włącz>, drukowanie nie jest przeprowadzane przez urządzenie imageRUNNER ADVANCE, w którym wystąpił błąd, nawet po jego zresetowaniu.
Ustaw papier, który ma być wykorzystywany do kopiowania kaskadowego w tym samym źródle papieru.
Nie można rezerwować zadania kopiowania kaskadowego podczas wykonywania innego zadania kopiowania kaskadowego.
Dla trybu kopiowania kaskadowego, określona liczba kopii jest dzielona na pół pomiędzy urządzeniem, a drukarką kopiowania kaskadowego. Jeśli ustawiona jest nieparzysta liczba kopii, urządzenie wykona o jedną kopię więcej, niż drukarka kopiowania kaskadowego.
Jeżeli chcesz anulować kopiowanie kaskadowe, anuluj kopiowanie zarówno dla urządzenia, jak i drukarki kopiowania kaskadowego. Zadanie kopiowania kaskadowego można anulować z poziomu ekranu <Monitor stanu> drukarki używanej do kopiowania kaskadowego.
9EUR-080