Korzystanie z systemu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

Jeżeli w danym środowisku wykorzystywany jest ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, możliwe jest określenie funkcji dostępnych dla danego poziomu dostępu, jak również określanie nowych przywilejów. Umożliwia to precyzyjną kontrolę zarządzania użytkownikami poprzez określenie, która funkcja jest dostępna dla poszczególnych użytkowników. Przykładowo, użytkownik A nie może kopiować, ale już użytkownik B ma dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby aktywować funkcje ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>  <Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <Włącz>  <OK>  (Ustawienia/Rejestracja)  (Ustawienia/Rejestracja) <Zas. zmiany ustawień>  <Tak>
Jeśli dla tej opcji wybrano ustawienie <Włącz>, ustawienie opcji <Użyj uwierzytelniania użytkownika> w obszarze Ustawienia/Rejestracja to także <Włącz>. Aby dla opcji <Użyj uwierzytelniania użytkownika> wybrać ustawienie <Wyłącz>, najpierw wybierz dla tej opcji ustawienie <Wyłącz>.
Po skonfigurowaniu dla tej funkcji ustawienia <Włącz> następuje wyłączenie następujących ustawień w menu Ustawienia/Rejestracja.
Ustawienie kodu PIN do książki adresowej
Ograniczanie nowych odbiorców
Podobne ograniczenia można skonfigurować dla ról, dla których włączono funkcję ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Aby uzyskać więcej informacji, patrz ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Instrukcja dla Administratora.
Nawet jeśli ustawienie zostanie zmienione z <Wyłącz> na <Włącz>, nie zostają automatycznie przywrócone poprzednie wartości następujących ustawień w menu Ustawienia/Rejestracja. Należy zmienić te ustawienia ręcznie.
Ustawienie kodu PIN do książki adresowej
Ograniczanie nowych odbiorców
Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań systemowych i sposobu edycji poziomów dostępu, patrz ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Instrukcja dla Administratora.
9EUR-0FY