High Capacity Cassette Feeding Unit-E

Du kan lägga till ett pappersmagasin med extra stor kapacitet. Det är bekvämt när du skriver ut stora utskriftsjobb.

Papperslåda

Fyll på papper. Fylla på papper i High Capacity Cassette Feeding Unit-E

Nedre högra lucka

Öppna den här luckan för att åtgärda pappersstopp i maskinen. Pappersstopp i papperskälla

Fylla på papper i High Capacity Cassette Feeding Unit-E

Om papperet tar slut och utskriften stoppas när du skriver ut med häftningsfunktionen, ska du inte ta bort utmatade ark som väntar på att häftas. (Utskriften och häftningen fortsätter när pappersstoppet har åtgärdats.)
Endast A4-papper kan fyllas på i High Capacity Cassette Feeding Unit-E.
1
Håll i papperslådans handtag och dra ut den så långt det går.
2
Förbered papperet.
Bläddra igenom pappersbunten ordentligt och knacka den mot en plan yta för att jämna till kanterna.
3
Fyll på papper.
1
Fyll på pappersbunten med utskriftssidan vänd uppåt och mot höger sidovägg i papperslådan.
2
Flytta pappersledaren till vänster kant.
3
Placera bunten till vänster i papperslådan.
4
Bekräfta att pappret på vänster sida ligger rätt.
Överskrid inte gränslinjen när du fyller på papper
Kontrollera att pappersbunten inte överstiger pappersgränslinjen (). Om du fyller på för mycket papper kan det leda till pappersstopp.
Om du använder papper med en logotyp, måste du kontrollera riktningen när du fyller på papper i papperskällan. Fylla på förtryckt papper
4
För försiktigt in papperslådan i maskinen.
Fyll inte på inkompatibelt papper i High Capacity Cassette Feeding Unit-E. Det kan orsaka pappersstopp. Tillgängligt papper
Papper som är böjt måste slätas ut innan det fylls på i pappersmagasinsenheten.
Fyll inte på papper i High Capacity Cassette Feeding Unit-E som tidigare kopieras på, eftersom det kan medföra maskinfel och skador på maskinen. Använd alltid universalfacket för att mata papper när du vill skriva ut på baksidan av ett pappersark (2:a sidan vid 2-sidig utskrift).
Du kommer inte att kunna kopiera eller skriva ut om papperslådan inte är helt isatt i pappersmagasinenheten.
Om problem uppstår vid utskrift, prova att vända på pappersbunten och lägga i den igen.
9EWF-02L