Registrera serverinformation

För att ange en Active Directory- eller en LDAP-server som en ytterligare autentiseringsenhet, måste du registrera informationen för den server som används för autentisering. Utför ett anslutningstest efter behov.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [User Management]  [Authentication Management].
4
Klicka på [Server Settings]  [Edit...].
5
Ange autentiseringsserver och domäninformation.
[Use Active Directory]
Markera kryssrutan om du använder Active Directory.
[Set Domain List:]
Välj om Active Directory-information för inloggningsdestinationen hämtas automatiskt eller manuellt. För att ange manuellt, välj [Set Manually] och lägg till den inloggade mottagaren i [Active Directory Management...].
[Use access mode within sites]
Markera kryssrutan om det finns flera Active Directory-servrar och du vill tilldela åtkomstprioritet för Active Directory som finns på samma plats som maskinen. Ändra inställningarna för [Timing of Site Information Retrieval:] och [Site Access Range:] efter behov.
Även om [Only site to which device belongs] i [Site Access Range:] är inställt, kanske maskinen får åtkomst till webbplatser utanför den webbplats den tillhör vid åtkomst till domänövervakaren under startproceduren. Åtkomst till domänövervakare på samma webbplats som maskinen prioriteras emellertid. Som ett undantag, om domänövervakare på samma webbplats inte kan nås men domänövervakare utanför webbplatsen kan nås, prioriteras åtkomst till domänövervakare utanför webbplatsen.
[Number of Caches for Service Ticket:]
Ange det antal tjänstbiljetter maskinen kan rymma. En tjänstbiljett är en Active Directory-funktion som fungerar som en registrering av en tidigare inloggning, vilket minskar tiden det tar för samma användare att logga in nästa gång.
[Use LDAP server]
Markera kryssrutan om du använder en LDAP-server.
[Period Before Timeout]
Ange tidsgränsen för att försöka ansluta till autentiseringsservern och tidsgränsen för att vänta på ett svar. Om [Save authentication information for login users] är aktiverat och du inte kan logga in inom tidsgränsen som anges här utförs inloggningsförsöket med autentiseringsinformation i cacheminnet.
[Default Domain of Login Destination:]
Ange den domän som har anslutningsprioritet.
Manuell inställning av Active Directory-domänen
Registrera LDAP-serverinformation
6
Ange användarinformation och ställ in behörigheter.
[Save authentication information for login users]
Markera kryssrutan om du vill spara autentiseringsinformation för användare som loggar in via kontrollpanelen. Markera kryssrutan [Save user information when using keyboard authentication] om du vill spara information för användare som loggar in på cacheminnet med tangentbordsautentisering. När du är klar med konfigurationerna kan den sparade autentiseringsinformationen användas för inloggning, även om maskinen inte kan ansluta till servern. Du kan ändra inställningarna [Retention Period:] efter behov.
[User Attribute to Browse:]
Ange datafält (attributnamn) på den refererade servern som används för att fastställa användarbehörigheter (roller). Normalt kan du använda det förinställda värdet för "memberOf", som visar den grupp användaren tillhör.
[Retrieve role name to apply from [User Attribute to Browse]]
Markera kryssrutan som ska användas för teckensträngen registrerad i datafältet på servern som angetts i [User Attribute to Browse:] för rollnamnet. Innan du konfigurerar, kontrollera vilka rollnamn som kan väljas på maskinen och registrera dem på servern.
[Conditions]
Du kan ställa in villkor som fastställer användarbehörigheter. Villkoren nedan används i den ordning de visas.
[Search Criteria]
Välj sökvillkor för [Character String].
[Character String]
Ange den teckensträng som har registrerats för attributet som angetts i [User Attribute to Browse:]. Ange gruppnamnet för att ange behörigheter baserat på den grupp som användaren tillhör.
[Role]
Välj de privilegier som gäller för användare som uppfyller kriterierna.
Inställningen [Conditions] när du använder Active Directory-servrar
"Administratörer för Canon-kringutrustning" har angetts i förväg som användargruppen Administratör. Tilldela olika behörigheter till andra grupper som skapas på servern.
7
Klicka på [Update].
8
Starta om maskinen. Starta om maskinen
DNS-inställningar
Följande inställningar krävs om portnumret som används för Kerberos på Active Directory-sidan har ändrats.
Information för Kerberos-tjänsten för Active Directory måste registreras som en SRV-post enligt följande:
Tjänst: "_kerberos"
Protokoll: "_udp"
Portnummer: Portnumret som används av Kerberos-tjänsten för Active Directory-domänen (zon)
Värd som erbjuder tjänsten: Värdnamn för domänövervakaren som erbjuder Kerberos-tjänsten för Active Directory-domänen (zon)
9EWF-0FH