Addició d'una signatura digital a fitxers enviats

Per afegir una signatura digital a un document llegit enviat en un format de fitxer específic, podeu certificar que el document no s'ha modificat i està garantit per l'autor. L'equip pot afegir una signatura de dispositiu o una signatura d'usuari als documents.
Signatura de dispositiu
La signatura de dispositiu utilitza una clau i un mecanisme de certificat, que permet que el destinatari d'un document llegit verifiqui que es va crear en aquest equip. El destinatari pot comprovar quin equip s'ha utilitzat per crear el document, i també si el document s'ha modificat. Per poder afegir una signatura de dispositiu, cal crear la clau i el certificat (certificat de dispositiu) utilitzats per a la signatura del dispositiu. Generació d'un certificat de signatura de dispositiu
Signatura d'usuari
La signatura d'usuari està vinculada a les funcions de gestió d'autenticació personal, fet que permet al destinatari d'un document llegit verificar qui el va crear. De la mateixa manera que amb la signatura de dispositiu, la signatura d'usuari permet al destinatari comprovar si el document s'ha modificat després que s'hagi afegit la signatura. Per poder afegir una signatura d'usuari, cal desar una clau i un certificat (certificat d'usuari) per a cada usuari mitjançant Remote UI (IU remota). Desament d'un certificat de signatura d'usuari
Per a més informació sobre la validació de certificats, registre de certificats a la llista de confiança, i validació de signatures per part del lector, vegeu la documentació del programari que admet el format PDF (com Adobe Reader/Adobe Acrobat).
Podeu establir diverses signatures digitals per a un mateix fitxer. En aquest cas, les signatures de dispositiu s'apliquen abans que les signatures d'usuari.
Si un destinatari vol verificar un PDF o XPS en els quals s'han afegit diverses signatures amb un programari que admet el format PDF (com ara Adobe Reader/Adobe Acrobat), o el format XPS (com ara XPS Viewer), només podrà verificar l'última signatura que s'hagi afegit. La signatura de dispositiu fa que el document es gestioni com si s'hagués modificat.
No podeu reenviar un document d'I-fax rebut amb una signatura d'usuari des de l'equip.
CONSELLS
Visualització d'una signatura digital (signatura visible)
La informació de la signatura digital es pot mostrar a la primera pàgina del document, i això facilita que el lector pugui veureu que s'ha afegit una signatura digital. Només els documents PDF admeten les signatures visibles. Addició d'una signatura digital
9EF4-0F1