Generació d'un certificat de signatura de dispositiu

La clau i el certificat (certificat de dispositiu) necessaris en afegir una signatura de dispositiu es poden generar a l'equip. Designeu un administrador per generar aquests elements. Quan s'hagin generat, podeu afegir una signatura digital als documents llegits que s'envien en un format de fitxer específic. Addició d'una signatura digital
 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Opcions de certificat>  <Generar clau>  <Generar/Actualitzar clau signat. disposit.>  <Sí>  <Bé>
Clau i certificat per a la signatura de dispositiu
La clau i el certificat generats es desen amb el nom "Clau signat. disposit.". Podeu desar només una clau i un certificat per a la signatura de dispositiu.
Gestió de la clau i el certificat per a la signatura de dispositiu
Podeu comprovar les opcions detallades de la clau i el certificat a la pantalla que apareix quan premeu  (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Opcions de certificat>  <Llista de claus i certificats>  <Llista claus i certific. per a aquest disposit.>.
Si apareix , vol dir que la clau està malmesa o no és vàlida. Podeu actualitzar la clau i el certificat tornant a configurar les opcions.
Si seleccioneu <Device Signature Key> i premeu <Detalls de certificat>, apareixerà informació sobre el certificat de signatura del dispositiu. També podeu prémer <Verificar certific.> en aquesta pantalla per comprovar si el certificat és vàlid.
El fitxer PDF/XPS conté informació de l'emissor que el lector del fitxer pot emprar per validar la fiabilitat de la signatura del dispositiu comparant-la amb el número d'empremta electrònica SHA-1. Podeu verificar aquesta informació a <Empremta digital cert.>, en aquest equip.
Com assegurar que sempre s'afegeixi una signatura de dispositiu quan envieu
Podeu configurar l'equip de manera que sempre s'afegeixi una signatura de dispositiu als documents llegits que s'enviïn en un format de fitxer concret, independentment de les opcions de l'usuari. També podeu restringir els formats de fitxer utilitzats quan envieu documents, fet que garanteix que no es puguin enviar documents sense una signatura de dispositiu. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador o d'administrador de dispositius (DeviceAdmin). <Afegir sempre signat. disp. per a enviament>
9EF4-0F2