Impressió d'informació d'usuaris en documents

Podeu configurar l'equip perquè imprimeixi obligatòriament en els documents impresos o copiats informació de l'usuari com ara el nom de l'usuari que ha iniciat sessió. Aquesta funció us permet identificar qui ha imprès cada document simplement comprovant la informació impresa, fet que pot dissuadir de fer còpies no autoritzades. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador o d'administrador de dispositius (DeviceAdmin).
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>  <Impressió obligat. de la informació de reconeixement>.
3
Premeu <On> i seleccioneu les funcions que imprimeixen obligatòriament la informació de l'usuari.
A <Funció de destinació>, premeu <On> per a cada funció a la qual vulgueu aplicar aquesta opció.
4
Especifiqueu la posició d'impressió i premeu <Bé>.
Premeu els botons de fletxa per seleccionar la posició d'impressió. Per ajustar la posició de forma precisa, premeu <Establir detalls> i especifiqueu la ubicació.
9EF4-0EY