Configuració de les opcions de gestió d'ID de departament

Podeu organitzar i gestionar els usuaris en grups segons l'ID de departament. Seguiu el procediment que s'indica a continuació per configurar la gestió de l'ID de departaments i permetre que l'equip compti el nombre de pàgines utilitzades per imprimir i llegir.
Assegureu-vos que s'hagin definit ID de departament per als usuaris desats a l'equip. Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local
La gestió de l'ID de departaments només és vàlida per als usuaris que estan desats al dispositiu local.
Si inicieu la sessió com a usuari amb privilegis d'administrador, se us assignarà automàticament un ID i un PIN d'administrador del sistema, que es gestionaran com a ID de departament.
Si activeu la gestió d'ID de departaments mitjançant Copy Card Reader, els ID de departaments s'assignen a les targetes utilitzades. Per tant, no podeu desar identificadors de departament.
Per obtenir més informació sobre el nombre de l'ID de departament que es poden desar, vegeu Funcions de gestió.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'ID de departaments>.
3
Premeu <On>.
S'activa la gestió de l'ID de departaments.
Per desactivar la gestió d'ID de departaments, premeu <Off>.
Desament d'ID i PIN de departament
4
Premeu <Bé>.
Per comprovar els nombres de pàgines
Si voleu comprovar el nombre total de pàgines utilitzades per cada ID de departament per a còpies, impressions i lectures, premeu <Totals de pàgines> a la pantalla que es mostra al pas 3. Els recomptes de pàgines no inclouen pàgines en blanc ni impressions de mostra utilitzades per comprovar elements com ara l'ajust de gradació o filigranes de seguretat.
Per als models amb funció de fax, també podeu comprovar el nombre total de pàgines de fax enviades.
Iniciar sessió amb un ID de departament i un PIN
En registrar un usuari amb el mateix nom com a ID de departament, les operacions d'inici de sessió es poden dur a terme amb un ID de departament i un PIN registrats. Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local
La pantalla d'inici de sessió es pot mostrar quan s'inicia una operació o després de seleccionar una funció. Especificació de quan s'ha de mostrar la pantalla d'inici de sessió
Canvi del servei d'inici de sessió
L'equip fa servir l'autenticació d'usuaris (gestió d'autenticació personal) com a servei d'inici de sessió. No obstant això, podeu canviar el servei d'inici de sessió a "Autenticació d'ID de departament" mitjançant SMS. Canvi dels serveis d'inici de sessió
9EF4-0E0