Ustawianie połączenia z wykorzystaniem trybu kodu WPS

Niektóre rutery WPS (Wi-Fi Protected Setup) nie obsługują trybu przycisku. W takiej sytuacji, zarejestruj PIN wygenerowany przez urządzenie w urządzeniu sieciowym.
Generowanie PINu przez urządzenie
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Sieć>  <Sieć bezprzewodowa LAN>  <Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN>  <Tryb WPS Kod PIN>.
PIN zostanie wygenerowany.
Zarejestruj PIN w ruterze bezprzewodowym
Zarejestruj PIN w czasie dwóch minut, licząc od jego utworzenia. Patrz instrukcja obsługi urządzenia sieciowego, aby uzyskać więcej informacji.
1
Dostęp do rutera bezprzewodowego z poziomu komputera.
2
Wyświetl ekran wprowadzania PINu WPS.
3
Zarejestruj wygenerowany kod PIN dla routera bezprzewodowego.
Po wykryciu rutera bezprzewodowej sieci LAN i zakończeniu konfiguracji, wyświetlony zostanie ekran <Połączono.>.
Jeżeli dla rutera bezprzewodowego ustawiono uwierzytelnianie WEP, połączenie z wykorzystaniem WPS może nie być dostępne.
9EHX-03E